• Paleltumavammojen esiintyvyys sekä riskitekijät nuorilla ja nuorilla aikuisilla 

   Juopperi, Kimmo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 520 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää paleltumien esiintyvyyttä sekä niiden riskitekijöitä nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen aineistona käytettiin Stakesin ylläpitämää hoitoilmoitusrekisteriä ja ...