• Modeling of Professional Growth and Learning: Bayesian approach 

   Nokelainen, Petri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 728 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Kasvatustieteen empiiriset numeeriset aineistot eivät aina täytä frekventististen parametristen menetelmien (esim. tulomomenttikorrelaatio, t-testi, varianssianalyysi, erottelu- ja faktorianalyysi) asettamia oletuksia. ...