• Constructing customer understanding in front end of innovation 

   Nordlund, Hanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 913 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan merkitystä korostetaan julkisessa keskustelussa yhä enenevässä määrin, ja sitä on pidetty suomalaisten, perinteisesti teknologiaorientoituneiksi katsottujen, organisaatioiden heikkoutena. ...