• Caught in the middle? Narrative identity construction of middle management in strategic change 

   Vesala, Pia
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1488 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Keskijohdon identiteetti organisaation strategisessa muutoksessa Tutkimus kuvaa ja analysoi, miten keskijohdon identiteetti rakentuu organisaation strategisessa muutoksessa. Tutkimuksen aihe syntyi tutkijan omasta ...
  • "Ei pirise enää koulun kello" - Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymiskokemuksista 

   Kujala, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 576 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkitut perusopetuksen ja lukion opettajat olivat viimeisiä vuosia työssä tai juuri eläkkeelle siirtyneitä sukupolvikokemuksiltaan suuriin ikäluokkiin lukeutuvia opettajia. Teoreettisena lähtökohtana oli käsitys, että ...
  • Minua etsimässä uudessa maassa. Kuvallista identiteettipohdintaa valmistavan opetuksen ryhmässä 

   LIUHALA, AINO (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa halutaan osaltaan kiinnittää huomiota Suomeen muuttaneiden yläkouluikäisten nuorten haastavaan elämäntilanteeseen ja siihen, miten heitä voitaisiin tukea. Tutkimuksessa pyrittiin ...
  • Narratives of Grandparental Consumption 

   Kastarinen, Anne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1826 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Kuluttamisen ja identiteetin suhde on kiehtonut tutkijoita vuosikymmenten ajan. Valtaosa tutkimuksista on kohdistunut nuorempiin ikäryhmiin, joiden kohdalla kuluttamisen yhteys yksilön identiteetin rakentamisen on ollut ...