Viitteet 2068-2087 / 2190

  • Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918-1924 

   Kannisto, Niko (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Sisällissodan jälkeisten vuosien yhteiskunnallinen integraatio Suomessa Sisällissota synnytti valtavan repeämän vastaitsenäistyneeseen Suomeen. Syntyi jako kahteen, valkoisiin ja punaisiin, voittajiin ja häviäjiin. ...
  • Vaaliennusteesta internetäänestykseen? Tutkimus tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa 

   Lamppula, Antti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1590 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Yleisten vaalien tuloksen ennustaminen on yksi vanhimmista tietotekniikan soveltamisalueista. Ensimmäisen kerran tietokonetta käytettiin Yhdysvaltain presidentinvaalin lopputuloksen ennustamisessa vuonna 1952. Tietokoneena ...
  • Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen 

   Mattila, Lea-Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 107 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa ei ole tuotettu kattavaa kuvausta potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta vuodeosastolla. Tutkimukseen on tarvetta, koska vuorovaikutuksen on todettu olleen yksi keskeinen ...
  • Vaikuttavuuden arviointi hoitoketjussa - Mikä mahdollistaa vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin 

   Silvennoinen-Nuora, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1006 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Terveydenhuoltopalvelujen vaikuttavuus on ollut selkeästi esillä jo 1990-luvulta lähtien. Tuolloin kiinnitettiin huomiota myös vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseen. Sekä vaikuttavuuskäsitteistön selkeyttäminen että ...
  • Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa 

   Simonen, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1156 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin vaikuttavuustiedon hyödyntämistä erikoissairaanhoidon johtajien työssä. Kiinnostuksen kohteena olivat johtajien arviot käyttämistään päätöksenteon tietolähteistä, johtajien käsitykset ...
  • Valokuvaa ei ole 

   Seppänen, Janne (Musta Taide & Suomen valokuvataiteen museo, 2002)
   Väitöskirja
   Väitöskirja koostuu kuudesta aiemmin julkaistusta artikkelista ja johdantoluvusta. Artikkeleissa analysoidaan muun muassa valokuvan kerronnallisuutta, Esko Männikön valokuvien vastaanottoa, kriittisen maisemavalokuvauksen ...
  • Valta ja vuorovaikutus johtamisessa 

   Kuusela, Sari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1024 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Valta ilmiönä ja keskustelun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suomessa julkiseen keskusteluun. Suomen Akatemian Valta Suomessa -tutkimusohjelmassa (2007-2010) on valtaa tutkittu suomalaisten valtarakenteiden kannalta. ...
  • Valta, johtajuus, tuho ja toivo J. R. R. Tolkienin teoksessa Taru Sormusten Herrasta eli "Management by Sauron" 

   Hietikko, Harri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 772 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Englantilaisen fantasiakirjailijan, professori J. R. R. Tolkienin teos Taru Sormusten Herrasta on ilmestymisajankohdastaan (1954-1955) lähtien nauttinut suurta maailmanlaajuista suosiota. Tämä vanhojen englantilaisten ...
  • Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi 

   Lehtomäki, Leila
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 856 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Keskeinen terveydenhuollon toiminnan ohjaamisen keino on tiedolla ohjaaminen. Siinä erilaisilla valtakunnallisilla suosituksilla on keskeinen rooli. Hoitosuositusten tarkoituksena on parantaa hoidon laatua ja vähentää ...
  • Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito -suositukset - tutkimus terveydenhuollon ammattilaisilla 

   Kuronen, Risto
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1582 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Valtimotautiriskin hoidon kehittämisessä työvälineinä voivat olla näihin riskitekijöihin liittyvät, näyttöön perustuvat, Käypä hoito –suositukset (KH-suositukset). Tutkimme päijäthämäläisten terveydenhuollon ammattilaisten ...
  • Valtiokonsernin talousohjauksen tila - tuki vai taakka? 

   Kivelä, Juhani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 937 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Arviointitutkimus koskee Suomen talouden ytimen, valtiokonsernin talousohjauksen tilaa vuosien 1987-2008 uudistuskauden jälkeen. Mihin oli tultu vuonna 2008 ja miten talousohjausjärjestelmä toimii? Arvioinnin kohteena on ...
  • Valtionaputasoitus : kustannusperusteisen ja laskennallisen valtionosuusjärjestelmän tasoituksen vertailu 

   Laasanen, Juhani
   Acta Universitatis Tamperensis : 705 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena on verrata maamme kustannusperusteisen ja laskennallisen valtionosuusjärjestelmän tuottamaa kuntakohtaista valtionapujakoa toisiinsa. Kustannusperusteinen järjestelmä tarkoittaa vuosina 1969-1992 ...
  • Vanhasta uuteen sosiaalilääketieteeseen. Suomalaisen sosiaalilääketieteen muotoutuminen 1800-luvun lopulta vuosituhannen vaihteeseen 

   Aukee, Ranja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1303 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Vanhasta uuteen sosiaalilääketieteeseen Väitöskirjatutkimuksen kohteena on suomalainen sosiaalilääketiede. Tieteenala tutkii terveyden ja sairauden yhteiskunnallisia yhteyksiä ja pyrkii parantamaan erityisesti ...
  • Vanhemmuus työpaikoilla 

   Kivimäki, Riikka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 907 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee vanhemmuuden tilaa suomalaisessa työelämässä. Tarkastelu perustuu eri aineistojen pohjalta kirjoitettuihin viiteen artikkeliin, joiden pohjalta tarkastelen kolmea teemaa: vanhemmuuden ja työn ...
  • Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus, sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palvelujen käyttöön 

   Van Aerschot, Lina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1458 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Väitöskirjassa tutkitaan asettuvatko vanhukset taloudellisten ja sosiaalisten resurssiensa perusteella eriarvoisiin asemiin tarvitessaan hoivaa. Hoivaa tuetaan yhteiskunnallisella tasolla siksi, että hoivan tarpeisiin ...
  • Vanhuus ja yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmisten yksinäisyyskokemuksista, niiden merkityksistä ja tulkinnoista 

   Uotila, Hanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1112 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin yksinäisyyttä iäkkäiden ihmisten näkökulmasta heidän haastattelujensa ja kirjoittamiensa tekstien avulla. Kiinnostuksen kohteena oli se, millaisia selityksiä, tulkintoja ja merkityksiä ...
  • Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin 

   Enroos, Rosi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1608 (Tampere University PressRikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan vankien vanhemmuus- ja perhesuhteita sekä niistä neuvottelua silloin, kun äiti on vankilassa lapsensa kanssa. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen orientaatio perustuu sosiaalisen konstruktionismin ...
  • Vapaa-ajan ja työn tietokonesuhteet ja käyttöhalukkuusmallit 

   Tuomivaara, Seppo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 28 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tässä työssä tutkittiin tietokoneen käyttöä ja käyttöhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ensin kuvattiin erilaisia käytön ja käyttöhalukkuuden vaihtelun mukaan muodostuvia tietokonesuhteita. Tämä tehtiin erikseen vapaa-ajan, ...
  • Vapaaehtoiset pakkoliitokset? Diskurssianalyyttinen tutkimus kuntarakennetta koskevasta julkisesta keskustelusta 

   Laamanen, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 632 (Tampere University PressSuomen Kuntaliitto, 2007)
   Väitöskirja
   Sata kuntaa riittää , Puolet pois! ja Lopulta kuntia voi olla vain 30. Tutkimuksen aiheena on 1990-luvun alusta 2000-luvun puoliväliin käyty kuntarakennetta koskeva julkinen keskustelu. Keskustelua näkökohtineen, ...
  • 'Vapautusta eduskuntatyöstä saavat - - -' 

   Kananen, Mirja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 192 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poliittisen eliitin toimintaa ja työmoraalia Suomen eduskunnassa. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston pohjalta ja soveltamalla yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen ...