Viitteet 2093-2112 / 2254

  • U istokov russkoj i slavjanskoj aspektologitsheskoj mysli. Opisanie temporal'no-aspektual'nyh sistem ot pervyh traktatov do Nikolaja Gretscha i Aleksandra Vostokova 

   Rönkä, Risto
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 429 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Aspektologia on kielitieteen alue, joka tutkii toiminnan tai tilan kulkua ajassa ilmaisevaa kielen muotoa ja merkitystä. Väitöskirjatutkimuksen kohteena on slaavilaisten kielten aspektologinen ja temporaalinen kuvaus ...
  • Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen tutkimus ulkoistamisen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen rajoituksista ja sille asetettavista vaatimuksista yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona 

   Komulainen, Mikko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1008 (Tampere University PressKuntaliitto, 2010)
   Väitöskirja
   Kunnat ovat etenkin 2000-luvulle tultaessa ulkoistaneet entistä enemmän palvelujaan, mikä on vahvistanut kuntien roolin muutosta palveluiden tuottajasta niiden järjestäjäksi. Tutkimuksen keskipisteenä on, miten eri säännökset ...
  • Ulrike Meinhof. Auf der Suche nach Wahrheit - Endstation Terrorismus 

   Lehto-Bleckert, Katriina
   Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag, Geschichtswissenschaft,Band : 12 (Tectum Wissenschaftsverlag Marburg, 2010)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee Ulrike Meinhofin osuutta nk. Baaderin vapautusoperaatiossa 1970. Ennen tätä Meinhof oli kannattanut laillista toimintaa, mutta perusti operaation jälkeen yhdessä Andreas Baaderin, Gudrun Ensslinin ja ...
  • Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process 

   Pärl, Ülle
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1246 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Viestintäprosessissa yrityksen taloushallinnosta lähtevä tieto yhdistyy organisaation jäsenten toimintaan, ja viestinnällä on siten hyvin tärkeä rooli organisaation johtamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän ...
  • Understanding the Significance of EU Higher Education Policy Cooperation in Finnish Higher Education Policy 

   Moisio, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1493 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Euroopan unionin korkeakoulupolitiikka muodostuu jäsenmaiden ja Euroopan komission välillä. Korkeakoulupoliittista yhteistyötä tehdään EU:n neuvostossa, erilaisissa asiantuntijatapaamisissa sekä vertaisoppimistapahtumissa. ...
  • Understanding Work in the Age of Information. Finland in Focus 

   Pyöriä, Pasi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 518 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomea tietoyhteiskuntakehityksen ja erityisesti tietotyön näkökulmasta. Tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja välittämiseen liittyvät ammatit ovat nousseet hallitsevaan asemaan. Rakennemuutos on ...
  • Une conceptualisation didactique de la culture: ancrages théoriques, discours et représentations. Le cas des manuels de FLE finlandais 

   Buchart, Mélanie
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1361 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Didaktinen näkökulma kulttuuriin: teoreettiset viitekehykset, diskurssit ja representaatiot. Tutkimus suomalaisista ranskan kielen oppikirjoista. Käsittelen tutkimuksessani kulttuuristen ja kulttuurien välisten ...
  • Unemployment and Employment Policy at the Local Level 

   Kunz, Jan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 374 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   This study deals with employment policy measures and the effects of unemployment at the end of the twentieth century in the Finnish region of Tampere and the German region of Giessen. In doing so it combines elements of ...
  • Universals in a Universal Language? - Exploring Verb-Syntactic Features in English as a Lingua Franca 

   Ranta, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1366 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Englanti on viimeisten vuosikymmenten aikana nopeasti noussut maailmankieleksi, jolla ei ole vertaistaan ihmiskunnan kielellisessä historiassa. Englannista on tullut kansainvälisissä yhteyksissä useimmin käytetty yhteinen ...
  • University research performance: Influence of funding competition, policy steering and micro-level factors 

   Auranen, Otto
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1394 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Rahoituskilpailu on tehoton keino parantaa yliopistotutkimuksen tuloksellisuutta Yliopistojen tutkimuksen tuloksellisuus on noussut tärkeäksi tiede- ja korkeakoulupoliittiseksi tavoitteeksi 1980-luvulta lähtien monissa ...
  • Unruly Subjects 

   Koivisto, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 420 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Nykypäivänä on vaikea noudattaa vanhaa sokraattista ohjetta tunne itsesi ottamatta huomioon joukkoviestintää. Myös Suomessa suuri osa valveillaoloajasta vietetään median ääressä; vuonna 2004 iältään 12-69 vuotiaat ...
  • Unterbrechen in zielgerichteten Gesprächen. Eine gesprächsanalytische Untersuchung 

   Olbertz-Siitonen, Margarethe
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 898 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Keskeyttämisen ilmiö keskusteluissa on ollut akateemisen tutkimuksen kohteena useiden vuosikymmenten ajan, ja sitä on lähestytty niin laadullisista kuin määrällisistä lähtökohdista. Esimerkiksi määrällisissä tutkimuksissa ...
  • Upper body fractures in older adults - epidemiology and injury mechanisms 

   Palvanen, Mika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 90 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Osteoporoosi, eli luun rakenteen heikkeneminen, ja ikäihmisten osteoporoottiset murtumat ovat maailmanlaajuisesti lisääntyvä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Osteoporoottisina pidetään murtumia, jotka tulevat ...
  • Ura kerronnallisena työnä – ammattikorkeakoulun opettajat kertojina 

   Marttila, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1550 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Uraa, esimerkiksi opiskelu- ja työuraa, voidaan tarkastella yksilön, ammatillisten yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä rakentuvana sosiaalisena konstruktiona. Urista kerrottaessa elämänhistorian sekä työelämän tapahtumiin ...
  • Urban Economic Policy in the Network Society 

   Kostiainen, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 197 (Tampere University PressTekniikan Akateemisten Liitto TEK ry., 2002)
   Väitöskirja
   Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio vaikuttavat monin tavoin taloudellisten toimijoiden kuten yksilöiden, yritysten, kaupunkiseutujen ja valtioiden toimintaympäristöön. Tapahtuvan muutoksen myötä kaupunkiseudut ovat ...
  • Urban Traffic Analysis with Bus Location Data 

   Syrjärinne, Paula
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1648 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Tässä työssä esitellään Tampereen alueen julkisen liikenteen linja-autoista kerätyn datan käyttöä ja analysointia. Aineistoa on analysoitu useilla eri algoritmeilla ja monesta eri näkökulmasta. Osa analyyseista mittaa ...
  • Urgency and Urge Incontinence in the Older Population: Prevalence, Associated Factors and Prognosis 

   Nuotio, Maria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 275 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Iäkkään miehen virtsankarkailu huonoennusteinen vaiva Virtsankarkailu on erityisesti ikääntyvän väestön terveysongelma, jolla on vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun ja sosiaali-ja terveydenhuollon kustannuksiin. Tämän ...
  • Urheileva Nainen lehtiteksteissä 

   Pirinen, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 512 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Urheilevan Naisen rakentumista lehtiteksteissä. Urheilevalla Naisella tarkoitan tiedotusvälineissä rakentuvaa subjektia, jonka subjektiudessa korostuu fyysinen toiminta, urheileminen. ...
  • Urheiluvalmentajien työhyvinvointi Suomessa 

   Kaski, Satu
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1370 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Hyvinvoiva valmentaja koko suomalaisen urheilun etu Suomalaisessa urheilussa puhutaan muutoksesta ja pyrkimyksestä olla Pohjoismaiden paras urheilumaa vuonna 2020. Tällaisen tavoitteen edessä valmentajien työhyvinvointia ...
  • Urogenital Problems in Adults Following Childhood Vesico-ureteral Reflux 

   Roihuvuo-Leskinen, Hanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1472 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Vesikouretereraalisen refluksin myöhäisvaikutukset Virtsan takaisinvirtaus rakosta munuaisiin, vesikoureteraalinen refluksi (VUR), on tavallinen tauti, jonka esiintyvyydeksi lapsilla on arvioitu jopa 18 %. Huolimatta ...