• A Concept-Oriented Data Modeling and Query Language Approach to Next Generation Information Systems 

   Junkkari, Marko
   Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Sarja A : 2 (Tampereen yliopisto, 2007)
   Väitöskirja
   Seuraavan sukupolven tietojärjestelmissä (Next Generation Information systems; NGISs) tiedon dataorientoituneet, funktionaaliset ja deduktiiviset piirteet integroituvat toisiinsa. Dataorientoituneet piirteet määrittävät ...
  • A System to Support the Analysis of Antivirus Products' Virus Detection Capabilities 

   Helenius, Marko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 190 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2002)
   Väitöskirja
   Virustutkimusyksikössä kehitetyn järjestelmän avulla voidaan automatisoida useita virustentorjuntaohjelmien torjuntakyvyn arvionnissa tarvittavia toimintoja. Marko Heleniuksen tietojenkäsittelytieteiden väitöskirja "A ...
  • Affective Information in Human-Computer Interaction 

   Partala, Timo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 476 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia käyttää tunnepitoista (affektiivista) informaatiota systemaattisesti hyväksi ihminen-tietokone vuorovaikutuksen laadun parantamisessa. Tavoitteena oli toisaalta ...
  • Alternative Visualization of Textual Information for People with Sensory Impairment 

   Evreinova, Tatiana G.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 478 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2005)
   Väitöskirja
   Assistive technology has been developed to provide access to information sources for people with sensory impairment. Disabled people can benefit from the use of existing alternative methods and techniques with some producing ...
  • An investigation into factors for successful customer relationship management implementation: Change, information technology and the human being 

   Wikström, Carl-Erik
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 741 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2008)
   Väitöskirja
   Yritykset ovat 2000-luvulla asiakassuhdemarkkinoinnin periaatteita noudattaen yhä enenevässä määrin muuttaneet toimintamalliansa tuoteorientoituneesta asiakassuuntautuneeksi. Tämä strategian muutos aiheuttaa tarpeen muuttaa ...
  • Applying Machine Learning Methods to Aphasic Data 

   Järvelin, Antti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 738 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Afasia on aivoperäinen puheen tuottamis- ja ymmärtämishäiriö, jonka seurauksena potilas on menettänyt joko kokonaan tai osittain kykynsä lukea, kirjoittaa, puhua tai ymmärtää puhuttua kieltä. Afasiapotilaiden kiellellistä ...
  • Approximation Algorithms for Some Topological Invariants of Graphs 

   Poranen, Timo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 391 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2004)
   Väitöskirja
   Topologinen graafiteoria tutkii graafien kuvauksia erilaisille pinnoille sekä näiden kuvausten ominaisuuksia. Porasen tietojenkäsittelytieteellisessä työssä on tarkasteltu isomorfisissa graafeissa muuttumattomina pysyvien ...
  • Automatic Detection of Face and Facial Features from Images of Neutral and Expressive Faces 

   Gizatdinova, Yulia
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 806 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2009)
   Väitöskirja
   Merkittävä osa ihmisten välisestä luontevasta vuorovaikutuksesta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen ilmiselvä tärkeys meille ihmisille on luonnollisesti motivoinut myös ...
  • Chinese Text Entry with Mobile Devices 

   Liu, Ying
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1026 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2010)
   Väitöskirja
   Tietokoneiden ja nykyaikaisten matkapuhelimien käytön kannalta on olennaista, että niihin voidaan syöttää tekstiä tehokkaasti. Kiinan kielen eri murteita puhuu äidinkielenään noin viidesosa maailman väestöstä eli yli ...
  • Classification of the human swaying processes: A machine learning approach 

   Rasku, Jyrki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 899 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2009)
   Väitöskirja
   Kyseessä on tietojenkäsittelytieteen väitöskirjatutkimus, jonka tuloksena kehitettyjä laskentamenetelmiä hyödynnetään korvalääketieteellisessä tasapainotutkimuksessa. Tutkimuksessa kehitettiin laskentamenetelmiä, joiden ...
  • Comparable Corpora in Cross-Language Information Retrieval 

   Talvensaari, Tuomas
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 779 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2008)
   Väitöskirja
   Kieltenvälisessä tiedonhaussa (engl. Cross-Language Information Retrieval, CLIR) pyritään etsimään relevantteja dokumentteja kyselyihin, jotka on esitetty eri kielellä kuin haettavat dokumentit. CLIR-järjestelmän käyttäjä ...
  • Conceptual Modelling Languages 

   Niinimäki, Markopekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 326 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa "Conceptual modelling languages" tarkastellaan käsitteellisessa mallintamisessa käytettäviä ns. mallinnuskieliä, niiden ilmaisuvoimaa ja soveltuvuutta mallinnustehtäviin. Käsitteellinen mallintaminen ...
  • Consumer Trust in E-Commerce - A Feminist Ethnographic Study 

   Paakki, Minna-Kristiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 740 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2008)
   Väitöskirja
   Väitöskirja kuluttajan luottamuksesta sähköisiin palveluihin Kuluttajat ovat innovatiivisia palveluiden käyttäjiä ja luovivat riskin sekä luottamuksen välimaastossa taitavasti. He käyttävät erilaisia strategioita sen mukaan, ...
  • Contributions to Statistical Aspects of Computerized Forest Harvesting 

   Koskela, Laura
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 629 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimus kuuluu tilastotieteen alaan ja siinä tarkastellaan tilastotieteen keinoin eräitä nykyaikaisen koneellisen ja tietokonepohjaisen puunkorjuun kysymyksiä. Työ koostuu yhteenveto-osasta ja kuudesta artikkelist ...
  • Delineation of brain structures from functional positron emission tomography images 

   Mykkänen, Jouni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 271 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2003)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyössä kehitettiin automaattinen tietokonemenetelmä rakenteiden tunnistamiseen kolmiulotteisista funktionaalisista kuvista. Funktionaaliset kuvat kuvaavat elimistön aineenvaihduntaa ja täten eroavat anatomisista ...
  • Design and Evaluation of Physically Interactive Games 

   Höysniemi, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 544 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2006)
   Väitöskirja
   Voiko tietokonepelaaminen kasvattaa fyysistä kuntoa? Miltä tuntuisi, jos saisit pelihahmosi lentämään käsiäsi heiluttamalla? Onko liikunnallisella pelaamisella tulevaisuutta uutena liikuntamuotona? Tietokonepelejä ohjataan ...
  • Detection of Physiological Events from Biomedical Signals Originating from Facial Landmarks 

   Niemenlehto, Pekka-Henrik
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 892 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2009)
   Väitöskirja
   Ihmiskehosta voidaan mitata erityyppisiä biosignaaleja, jotka kuvaavat elimistön tilaa ja toimintoja. Erään biosignaalien joukon muodostavat ns. sähköiset biosignaalit, jotka esiintyvät jännitevaihteluina. Niitä käytetään ...
  • Dictionary-Based Cross-Language Information Retrieval: Principles, System Design and Evaluation 

   Hedlund, Turid
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 288 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tänä päivänä Internet on tuonut ulottuvillemme hyvin laajan ja nopeasti kasvavan joukon erikielistä informaatiota. Useat meistä hallitsevat jotakin vierasta kieltä siinä laajuudessa että pystymme lukemaan ja omaksumaan ...
  • Displacements of Deconstruction - The Deconstruction of Metaphysics of Presence, Meaning, Subject and Method 

   Enwald, Marika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 320 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen kohteena on ollut ranskalaisen nykyfilosofin Jacques Derridan (1930-) kirjoitukset. Tarkoituksena on ollut selvittää mitä dekonstruktiolla tarkoitetaan ja mitä vaikutuksia sillä on kielen, merkityksen, subjektin ...
  • Enhancing Web Search Result Access with Automatic Categorization 

   Käki, Mika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 496 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2005)
   Väitöskirja
   World Wide Web on miljoonille ihmisille tärkeä tietolähde ja hakukoneet (esim. Google) tärkein tapa löytää tietoa sieltä. Hakukoneiden käyttö ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista. Tyypillinen käyttäjän kirjoittama hakulause ...