• Administration of Development Initiatives by Non-Governmental Organisations: A Study of Their Sustainability in Bangladesh and Nepal 

   Hossain, Farhad
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 114 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Kestävyys on tärkeä ja keskeinen kysymys tarkasteltaessa kansalaisjärjestöjen kehitystoimia kehitysmaissa. Kehitysohjelmaa voidaan pitää kestävänä, kun se pystyy ulkopuolisen kehitysrahoittajan merkittävän taloudellisen, ...
  • Articulated spaces: minorities in regional policy 

   Karppi, Kristiina
   Acta Universitatis Tamperensis : 721 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Aluetieteen väitöskirjassa 'Articulated Spaces - Minorities in Regional Policy' on kaksi tarkastelun tasoa. Yleisemmällä tasolla seurataan aluepolitiikan muodostumista nykymuotoisen valtion tärkeäksi toimintaulottuvuudeksi ...
  • BUSINESS SUBSIDIES AND BUREAUCRATIC BEHAVIOUR 

   Venetoklis, Takis
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 151 (Tampere University PressValtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2001)
   Väitöskirja
   Tässä väitöskirjassa on koottu yhteen kolme tutkimusta, joissa keskeisenä aiheena on kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 1990-luvulla toteuttama yritystukipolitiikka Suomessa. Tarkoituksena on tutkia, onko yritystukipolitiikka ...
  • Construction of an Expert System to Support Otoneurological Vertigo Diagnosis 

   Auramo, Yrjö
   Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Sarja A : 1999-2 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 1999)
   Väitöskirja
   Huimauksesta kärsivien ihmisten määrän on Suomessa arvioitu olevan yli 300 000. Huimaus on vakava oire, sillä se saattaa johtaa potilaan sosiaaliseen eristäytymiseen ja epäsuorasti johtaa jopa kuolemaan kaatumisen tai ...
  • Decision support systems from a health informatics perspective 

   Nykänen, Pirkko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 55 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2000)
   Väitöskirja
   Tietotekniikkaa on hyödynnetty sosiaali- ja terveydenhuollon alueella jo 1960-luvulta alkaen, ja varhaiset tietojärjestelmät kehitettiin pääasiassa toiminnallisten rutiinien automatisointiin ja resurssien käytön ja hallinnan ...
  • Discourses, Boundaries and Scales: Estonian Territorial Politics in the 'New' Europe 

   Virkkunen, Joni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 162 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tämä väitöskirja "Diskursseja, rajoja ja maantiedettä: Viron territorion politiikkaa 'uudessa' Euroopassa" tarkastelee Euroopan viimeaikaista kehitystä Neuvostoliiton jälkeisten rajojen ja Viron yhteiskunnallisten muutoksen ...
  • Essays on Industry Portfolios and Macroeconomic News 

   Järvinen, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 22 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Viime vuosina tiedotusvälineissä on aktiivisesti tulkittu osakemarkkinoiden päivittäisiä liikkeitä erilaisten uutisten perusteella. Usein uutisoidaan esimerkiksi, että "osakekurssit laskivat odotettua parempien työllisyyslukujen ...
  • Evaluation of relationship quality in business relationships 

   Järvelin, Anne-Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 84 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Anne-Mari Järvelinin väitöskirja käsittelee suhteen laadun arviointiprosessia yritysten välisissä suhteissa. Väitöskirja liikkuu uudella tutkimusalueella keskittyen tarkastelemaan sitä, miten koko yritysten välisen suhteen ...
  • Henkilöstön selviytyminen kriisiytyneessä organisaatiossa 

   Ranki, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 66 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan irtisanomisten vaikutuksia organisaation sisällä. Miten jäljelle jäävä henkilöstö pyrkii selviytymään, kun yrityksessä toistuvasti valitaan irtisanottavat ja ne jotka saavat jäädä. Tutkimus on ...
  • Henkilöstönedustus ja refleksiivinen oikeus 

   Isaksson, Paavo
   TaY. Työelämän tutkimuskeskus : 18 /1999 (Tampereen yliopisto, 1999)
   Väitöskirja
   Oikeussääntelyn refleksiivisyyttä ja työelämän joustavuutta voidaan kehittää itsesääntelyä ja kommunikatiivisuutta lisäävien neuvottelu- ja sopimismekanismien avulla. On tärkeää, että osapuolten tasavertaisuus toimii. ...
  • Hybridiorganisaation johtaminen ­ Tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta 

   Mitronen, Lasse
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 186 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa kaupan verkosto-organisaatiossa käytettäviä liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä ja -mekanismeja. Tutkimuksen kohteena olevassa monimuotoisessa eli hybridiohjausjärjestelmässä liiketoimintaa ...
  • Ilmastopolitiikka ja ekologinen modernisaatio: diskursiivinen tarkastelu suomalaisesta ilmastopolitiikasta ja sen yhteydestä metsäsektorin muutokseen 

   Tirkkonen, Juhani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 72 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimus tarkastelee Suomen ilmastopolitiikan hahmottumista kansainvälistä taustaa vasten. Tarkastelun kohteena ovat ilmastopolitiikasta käytävät diskurssit. Diskurssien keskinäisessä tulkinnassa merkittävässä asemassa ...
  • Impact of Micro-Credit Programs of Two Local NGOs on Rural Women´s Lives in Bangladesh 

   Newaz, Ware
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 260 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään kansalaisjärjestöjen toimintaa Bangladeshin maaseudulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavoin maaseudun naisille myönnetyillä mikroluotoilla vaikutetaan heidän elämäänsä. Tutkimuksessa ...
  • Informaatioteknologia ja koulutuksen uudet strategiat. Spatiaalinen näkökulma 

   Auer, Antti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 82 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee koulutusta taloudellisen ja teknologisen kehityksen osana. Informaatioteknologian kehitys antaa koulutusjärjestelmälle uudet puitteet, jotka luovat sekä uusia mahdollisuuksia että uhkia. Tutkimuksen ...
  • Korkeakoulupoliittista vallankäyttöä oppimassa: tapausesimerkkinä ammattikorkeakoulujen vakinaistamis- ja laajentumisprosessi vuosina 1995-2000 

   Antikainen, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 216 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena on vallankäytön luonteen ja sen ilmenemisen tulkinta ja ymmärtäminen ammattikorkeakoulujen vakinaistamis- ja laajentumisprosessissa vuosina 1995-2000. Tutkimus jakautuu kahteen pääosaan: teoreettiseen ...
  • Kun mikään ei riitä - Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin 

   Suonsivu, Kaija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 246 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksen taustana on 1990-luvulla terveydenhuollon toimintaympäristöjen ongelmien ja hoitotyöntekijöiden henkisen masennusoireilun oletettu lisääntyminen. Koko maata koskevat palvelurakenneuudistukset, kuten ...
  • Kunnalliset yhtöt vallan välineinä 

   Puttonen, Pauli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 195 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa pyrittiin pääosin haastattelumenetelmällä saamaan selville, onko mahdollista, että yhtiömuotojen yleistymiseen kunnallishallintoon liittyy kunnallista demokratiaa heikentäviä elementtejä. Tutkimus osoitti, ...
  • Kunnan päätösvallan siirtyminen: oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa 

   Heuru, Kauko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 48 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Demokratia ja tehokkuus muodostavat kunnallishallinnon keskeisimmän arvopohjan. Näiden välillä vallitsee tietynlainen jännite. Kauko Heurun väitöskirjassa tutkitaan oikeushistoriallisessa valossa kunnanvaltuuston asemaa ...
  • Käskyläisestä toimijaksi. Valtion keskushallinnon virkamiehistön pätevyyden arvostusten kehitys suuriruhtinaskunnan ajan alusta 2000-luvulle 

   Stenvall, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 45 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Suomalaisessa virkamiehessä elää vahva traditio, käskyläisen perinne. Virkamies on tottunut noudattamaan hallinnon periaatteita ja sääntöjä. Hallinnon kehittämisen haasteena onkin ollut kasvattaa toimijuutta. Toimijan ...
  • Leadership in Symphony Orchestras. Discursive and Aesthetic Practices 

   Koivunen, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 227 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Miten sopivatkaan yhteen taide ja talous, samaan organisaatioon taiteilijat ja johtajat? Taideorganisaatioilla saattaa olla hyvin romanttinen leima, vaikka käytännössä niiden toimintaa johdetaan usein uusimpien business-oppien ...