• Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit 

   Honko, Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1346 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Sanasto on kommunikaation peruskivi: ymmärtämisen ja itseilmaisun väline. Kansainvälisten tutkimusten mukaan sanastolliset taidot ovat vahvasti yhteydessä yksilön kokonaiskielitaitoon ja tärkeä akateemisen menestyksen ...
  • Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä 

   Mustanoja, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1065 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tampereen murretta käsittelevässä tutkimuksessa tarkasteltiin 30 syntyperäisen tamperelaispuhujan idiolektin eli heidän yksilöllisen kielimuotonsa vaihtelua ja muuttumista ajan myötä. Puhujia haastateltiin tutkimusta varten ...
  • Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina 

   Pälli, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 231 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Kirjassa tarkastellaan niitä suomen kielen käyttöön liittyviä keinoja, jotka mahdollistavat tulkintoja yksilöstä joko omana yksilönään tai jonkin ryhmän jäsenenä. Tähän liittyen kirjassa tarkastellaan myös keinoja, joilla ...
  • Intrinsic Timing and Quantity in Finnish 

   O´Dell, Michael
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 307 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Termi 'kvantiteettikieli' tarkoittaa perinteisen selityksen mukaan sellaista kieltä, jossa äänteiden kestoja käytetään erottamaan eri sanoja toisistaan. Suomen kieltä on pidetty malliesimerkkinä tällaisesta kielestä, koska ...
  • Moniääninen Moreeni. Referointi ja moniäänisyys Lauri Viidan Moreenissa 

   Niinimäki, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1530 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Referointi ja moniäänisyys Lauri Viidan Moreenissa Vuonna 1950 ilmestyneessä Lauri Viidan Moreenissa kuvataan Tampereen Pispalassa asuvan Niemisen monilapsisen perheen elämää Suomen sisällissotaa edeltävästä ajasta ...
  • Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa 

   Lehtinen, Esa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 208 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Uskonnollisissa yhteisöissä pidetään yleensä itsestään selvänä, että Raamattu puhuttelee lukijaansa. Tässä tutkimuksessa analysoidaan autenttisia raamatuntutkimistilanteita, adventistien raamatuntutkisteluja, ja eksplikoitu ...
  • Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä 

   Kulkki-Nieminen, Auli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 963 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Selkokieli määritellään sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan mukautetuksi kielimuodoksi, joka on yleiskieltä luettavampaa ja ymmärrettävämpää ja joka suunnataan erityisille vastaanottajaryhmille. Tutkimus koskee ...
  • Suomen komitatiivi. -ine ja kanssa 

   Sirola-Belliard, Maija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1719 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus tarkastelee suomen kielen komitatiivia, sen syntaktista ja semanttista käyttöalaa sekä suomen kahden pääasiallisen komitatiivimuodon välisiä suhteita. Fennistisessä perinteessä suomen komitatiivilla on viitattu ...
  • Suomen murteiden <i>askel</i>-tyyppisten nominien morfologiaa ja murremaantiedettä 

   Hurtta, Heikki
   Folia Fennistica & Linguistica (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Miksi edetään ennemmin askel askeleelta kuin askele askelelta? Miksi askareita muttei sisareita? Miksi Tuntemattoman sotilaan Hietanen puhui ahvenasta? Suomen kielen askel-, ahven-, askar-tyyppisiä nomineita ovat mm. ...