Epälineaarinen arvoketju, Case - Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Pitkäranta, Ari -
dc.date.accessioned 2012-12-03T11:41:22Z
dc.date.available 2012-12-03T11:41:22Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7589-4 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66419
dc.description.abstract Väitöskirjatutkimus käsittelee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä klusteroituneessa taloudessa. Tutkimuksen tavoitteena pyrkiä lisäämään ymmärrystä siitä, miten teollinen järjestelmä organisoituu. Tutkimus on ensikädessä rakentamisen markkinointilogistinen tapaustutkimus, toisekseen se on teoreettis-käsitteellinen arvoketjun analyysi. Tutkimus sisältää kolme aluetta. Ensimmäinen osa käsittelee epälineaarisen arvoketjun käsitettä. Toinen osa käsittelee, miten epälineaarinen arvoketju olisi mahdollista oppia ammattikorkeakouluympäristössä. Tutkimuksen kolmas osa käsittelee, miten epälineaarista arvoketjua voidaan johtaa ja miten tämä muuttunut ajattelutapa olisi siirrettävissä käytännöiksi. Arvoketjun muutokseen liittyvät avaintekijät ovat moderni kommunikaatioteknologia ja lisääntyvä vuorovaikutus. Tämä tutkimus on tehnyt johtopäätöksiä arvoketjun uudistumisen tuottamasta lisäarvosta. Johtopäätökset ovat koskeneet lisääntyneen vuorovaikutuksen lisäarvoa ja edelleen vaikutuksia kommunikointiin, teollisuustalouden yhteistoimintaan ja kykyyn johtaa epälineaarisia arvoketjuja. Tutkimus tukeutuu klusteriteorian käsitteisiin ja niiden avulla rakennettuun viitekehykseen. Innovaatiot ovat tärkeitä ammattikorkeakoulun kahden tehtävän kannalta, jotka sen pedagoginen ja tutkimus- ja kehitystehtävä (t&k). Innovaatiot voivat olla luonteeltaan pieniä muutoksia suhteessa aiempaan tai ne voivat olla isoja harppauksia ja synnyttää uuden sukupolven kohteeseensa sekä levitä monille muille alueille, tällöin käytetään käsitettä innovaatioiden diffuusio. Tutkimuksen tulkinnan mukaan merkittävin innovaatioiden syntyyn vaikuttava kehitystekijä on uudenlainen asennoituminen tietoon, sen rakentumiseen yhteisöllisesti ja näin rakentuvan tiedon synnyttämä paradigman muutos. Tutkimuksen tulkinnan mukaan innovaatioita synnyttävä tieto rakentuu eri alojen välimaastossa. Tutkimuksen merkittävin tulos on näkökulma, jonka se tarjoaa suuren mittakaavan pientaloalueiden jälleenrakentamiseen. Puutalorakentamisen klusteri voi lainata tietoa toimintakäytännöistä myös elektroniikan ja huonekaluteollisuuden klustereilta. Tutkimus käsittelee liikkuvan ja joustavan teollisen rakentamisjärjestelmän mahdollisuuksia. Kolme tutkimuksen tarkastelemaa tapausta liittyvät tähän ajattelumalliin. Kosovon, Shenyangin ja Tsunami katastrofialueen tapaukset on mallinnettu epälineaarisen arvoketjuajattelun mukaan. Liiketoiminnan käsitein ilmaistuna, tapaukset on mallinnettu toimitusketjujen johtamisen ajatukseen perustuen. Moderni kommunikaatiojärjestelmä ja eri alojen ja yhteisöjen lisääntyvä vuorovaikutus laajentavat mahdollisuuksia yhdistää paikallisen kulttuurin näkemykset tehokkaaseen rakentamisen logistiikkaan. Laajeneva teollinen järjestelmä tuottaa monia kehityshaasteita, mutta kaikesta huolimatta yksi merkittävimpiä taitoja on käyttää yhteistä kieltä. fi
dc.description.abstract This study argues the value of research and development carried out by universities of applied science within an economy made up of clusters. This study seeks to understand how nonlinear value chains organize themselves to create industrial systems. The study represents, on one hand, a case study of marketing logistics in the area of construction and, on the other hand, theoretical-conceptual analysis of nonlinear chain value. The study consists of three parts. The first part considers the concept of nonlinear value chains. Secondly, this study argues how nonlinear value chains can be learned in the context of universities of applied science. Thirdly, the study considers the possibilities in managing nonlinear value chains and how this changed epistemological paradigm can be transferred into practice. The key potential factors for the evolution or innovation of the value chain are modern communication technology and multiplied interaction. This study has made conclusions considering the evolution of the value chain regarding added value interaction and its influence on communication, integration and on the skill to manage supply chains. This study has adapted the theory of cluster conceptual references. The system for creating the slight edge consists of regional, industrial and business line co-operation of partners. The partnerships within a value chain consist of business companies, sub coordinators and colleagues such as universities of applied science. Michael Porter is regarded as one of the fathers of cluster theories. Porter has surveyed the progress of Silicon Valley after World War II. This study argues for the evolution and innovation of value chains with reference to the concept of paradigm. The concept of paradigm refers to dominant way of thinking and acting, to the way we understand the world around us and to all institutions and organizations that keep this way of thinking constant. Innovations are needed in the two missions of universities of applied science, namely the field of pedagogy and research and development (R&D). Innovations can affect through incremental changes or start regeneration of artefacts. Following the conclusions of this study the most significant evolution has arisen with the paradigm of epistemology. The strategy of this study is hermeneutical. This study aspires to add understanding and create an alternative to the social reality. Following the idea of social constructivism, the epistemology is able to be constructed, it is able to be deconstructed and it is able to be reconstructed after ideological discursion. Social constructivism is based on the view that social relations have crucial significance. A hermeneutical method of study provides a tool to gain deeper understanding of different culture. This study discusses the dynamic level of economic systems. The concept of dynamic level in economic systems refers to the model of Supply Chain Management in real business life. This study refers to the above concept using the term nonlinear value chain . A nonlinear value chain carries a lot of immaterial capital. Immaterial capital consists of human capital, social capital and constructive capital, such as pat-ents, business agreements, institutions and the organization of the company. Cluster has been modified of business line structure and institutions, it has the own culture, which have its base on social life. This study concentrates on the cluster of mechanical wood processing and the construction cluster. During the last decade, educational techniques and strategies used by universities of applied science have expanded to the field of pragmatic methods, which means projects and teamwork. Pedagogical methods have significant meaning on the construction of the active knowledge. This study argues for evolution in methods of pedagogy. Upon recognizing the University of Applied Science System as a part of nonlinear value chains, it becomes significant for teachers and students to join in the r&d projects. This study argues for learning and managing the nonlinear value chain. Learning in this context means learn to understand complexity of business life and managing means to learn to manage a complex system. This study has conducted interviews with representatives of an innovative system for studying called Trading House. Trading house has five hundred years of history in Asia and more than two hundred in Europe. In the context of education trading house is a simulator of the real business world. For other methods, stories and reports have been used. A story is an epistemological stock that functions like a pipeline of knowledge. The most significant outcome of this study is the new viewpoint it provides for the industrial system of large scale construction of small houses. The cluster of wood house construction can borrow epistemologically from the clusters of electronics and furniture making. This study discusses the possibilities of mobile manufacturing facilities and assembly lines. The three cases observed in this study are based on this way of thinking. The cases of Kosovo, Shenyang and Tsunami have been modeled with the idea of nonlinear value chains or, to use the business language term, marketing logistics. Modern communications systems and the expanding integration of different societies and businesses have created new possibilities to take into account local culture aspects in the effective logistics of construction systems. The expanding industrial system creates many developmental challenges, but one of the most important skills is the ability to use common language. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7588-7 -
dc.subject ammattikorkeakoulu -
dc.subject arvoketju -
dc.subject oppiminen -
dc.subject johtaminen -
dc.subject kommunikaatio -
dc.subject university of applied science -
dc.subject value chain -
dc.subject learning -
dc.subject managing -
dc.subject communication -
dc.title Epälineaarinen arvoketju, Case - Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7589-4 -
dc.relation.numberinseries 1381 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 3375 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 804 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2009-01-23 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Johtamistieteiden laitos | en=Department of Management Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot