Crafting of Stock Market Identity and Framing of Strategic Behaviour- Longitudinal case analysis of Talentum Group

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Karisto, Petri -
dc.date.accessioned 2012-12-03T11:52:27Z
dc.date.available 2012-12-03T11:52:27Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66441
dc.description.abstract Pörssilistatut yhtiöt kilpailevat sijoittajien huomiosta ja arvostuksesta osana tavoitettaan luoda lisäarvoa omistajilleen. Sijoittajien kautta määräytyviä markkina-arvostuksia ei kuitenkaan ole syytä nähdä ainoastaan seurauksena yhtiöiden tekemistä strategisista valinnoista, sillä markkinoiden palaute voi omalta osaltaan myös muokata yhtiöiden tulevia valintoja. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen kyseistä kaksisuuntaista vaikutussuhdetta yhtiön strategian ja sen pörssi-identiteetin välisenä vuoropuheluna. Tutkimukseni tarkoituksena on ollut kuvata ja ymmärtää yrityksen pörssi-identiteetin muodostumista ja suhdetta strategiseen käyttäytymiseen käyttämällä tutkimustapauksena suomalaisen mediayhtiö Talentumin historiaa vuosilta 1990?2006. Tapausyrityksessä pörssi-identiteetin rakentuminen kytkeytyi oleellisesti yrityksen johdon toimintaan strategisen muutoksen oikeuttamiseksi. Keskittynyt omistusrakenne ja medialiiketoiminnan paikallinen luonne olivat tässä prosessissa sekä muutoskohteita että mahdollistavia tekijöitä kasvuidentiteetin rakentumiselle. Rakentumisprosessi kulminoitui sijoittajien ja omistajien vastaanottavaisuuteen johdon esittämille merkityksille medioiden konvergoitumisesta. Tämän johdosta tapausyrityksen kasvuidentiteetti kypsyi kehystämään johdon visionääristä ajattelua positiivisella tavalla ja oli osaltaan kiihdyttämässä medialiiketoiminnan teknologisten rajojen kyseenalaistamiselle perustuneen liiketoimintaportfolion rakentamista. Talentum menetti visionääristä strategiaa positiivisesti kehystäneen kasvuidentiteetin Internet-toimialan maailmanlaajuisessa pörssiromahduksessa. Samalla alkoi kyseenalaistua oikeutus ylläpitää kasvuyhtiölle luotua monialaista liiketoimintaportfoliota. Konsernin strateginen käyttäytyminen alkoikin saada voimakkaita piirteitä arvoyhtiölogiikasta. Etusijalle nousivat eri liiketoimintojen rajapintoihin liittyneiden synergioiden sijaan yksittäisten liiketoimintojen tuottavuus ja kannattavuus. Tutkimustuloksena pörssi-identiteetti esitetään yrityksen strategisen käyttäytymisen kehyksenä , joka luo sosiaalista oikeutusta joko nykyisen strategian mukaisille tai sen kyseenalaistaville toimenpiteille. Strategisessa käyttäytymisessä pörssi-identiteetti ilmenee kehystämällä eri sidosryhmien näkemyksiä sekä yrityksen liiketoimintaportfoliosta että sen johtamista koskevista periaatteista. Pörssi-identiteetti rakentuu yhdistelmänä yrityksen itsestään tarjoamasta tulevaisuuden tarinasta sekä markkinoilla määräytyvästä yrityksen arvosta. Näiden kahden toisiinsa liittyvän tekijän merkitys yrityksen pörssi-identiteetin rakentumisessa näyttäisi kuitenkin tutkimukseni perusteella voivan vaihdella merkittävästi erilaisissa historiallisissa ja rakenteellisissa konteksteissa. Liikkeenjohdon työn näkökulmasta pörssi-identiteettien haasteellisuus piilee niiden dynaamisessa luonteessa. Tätä dynaamisuutta ja pörssi-identiteettien hallitsemisen vaikeutta ovat viimeisen vuoden aikana korostaneet globaali talouskriisi ja sitä seurannut maailmantalouden suhdannekäänne. fi
dc.description.abstract Shareholder value objective calls for public firms to compete on investors interest and valuation. Investors determine the firm market value, which is both a consequence as well as an influencing force in relation to Stock Market Identity. Stock Market Identity conceptualizes a typical investor opinion concerning the strengths and weaknesses of firm functioning. The purpose of this study is to describe and understand the constitution process of Stock Market Identity and the relationship between Stock Market Identity and Strategic Behaviour. The empirical case study of this study is the history (1990-2006) of Finnish media firm Talentum Group. The recognition of Stock Market Identity is often hindered by the heterogeneity of investor and shareholder opinions on firm functioning. In our case study the crafting of Stock Market Identity was driven by the top management in the process which concerned the justification of strategic change in the context of centralized ownership and local business environment. The crafting of Growth Firm Identity was supported by investors and shareholders positive reactions to the new meanings of media convergence presented by the top management. Growth Firm Identity started to frame visionary managerial intentions in a positive manner and further escalated the development of business portfolio, which was based on questioning the conventional boundaries of media industry. Talentum Group lost its Growth Firm Identity in the Dotcom Crash, which meant the end for high market valuations of new media companies all over the world. The case firm s Stock Market Identity went through a significant change in the continuum away from Growth Firm towards Value Firm. This shift steered managerial focus towards the profitability of the group and the efficiency of individual business areas. Consequently, the case firm s reasons to maintain a diversified business portfolio started to suffer from the lack of legitimacy. As a research result we argue that Stock Market Identity frames firms strategic behaviour in a way that provides social justification to either current strategy or strategic change. Stock Market Identity frames the perceptions different stakeholders create concerning a focal firm s business portfolio and the management of that portfolio. Stock Market Identity constitutes in the crafting process which involves both the voluntary future story and the deterministic investor perception of the firm. Although these processes should always be interrelated with each other, it seems that their respective significance in the crafting process of Stock Market Identity may vary significantly depending on structural and historical context. The dynamic nature of Stock Market Identity brings various challenges to managerial work and profession. Lately, the challenges of controlling Stock Market Identity have been highlighted by the financial crisis and the downturn in global economy. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7638-9 -
dc.subject Pörssi-identiteetti; strateginen käyttäytyminen -
dc.subject Stock Market Identity; Strategic Behaviour -
dc.title Crafting of Stock Market Identity and Framing of Strategic Behaviour- Longitudinal case analysis of Talentum Group -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 1392 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Yrityksen hallinto - Management and Organisation -
dc.date.dissertation 2009-04-17 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Johtamistieteiden laitos | en=Department of Management Studies| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot