Managerial Decision-Making Behavior and Impact of Culture. Experience from three Countries: India, Bangladesh and Finland

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kazi, Shaidul -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:07:07Z
dc.date.available 2012-12-03T12:07:07Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7933-5 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66557
dc.description.abstract Kansainvälistyminen maapallon joka puolella on menossa kovaa vauhtia eteenpäin ja yritykset lähtevät omien rajojensa ulkopuolelle etsimään uusia liiketoiminta-alueita. Yrityksen menestyminen kansainvälisessä liiketoiminnassa on vahvasti riippuvainen, monien muiden tekijöiden lisäksi siitä, miten yritysjohtajat hallitsevat uutta ja tuntematonta kulttuuria. Jotta voitaisiin tehdä tarkoituksenmukaisia liiketoimintapäätöksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa, on välttämätöntä ymmärtää toisia kulttuureita ja sitä, miten nämä kulttuurit vaikuttavat liiketoimintoihin. Kyseessä oleva tutkimus käsittelee liikkeenjohdon päätöksentekoa ja kulttuurin vaikutusta tähän prosessiin. Analyysin keskeisenä asiana tutkimus erittelee vertailevin lähtökohdin osallistumisen ydintä liikkeenjohdon päätöksentekoprosessissa. Osallistumisen merkitystä on analysoitu liikkeenjohdon näkökulmasta; tutkimalla miten yritysjohtajat varmistavat alaisten osallistumista päätöksentekoon. Yritysjohtajat tekevät organisaatiossa erityyppisiä päätöksiä erilaisissa tilanteissa eri tavoin voidakseen suorittaa organisatoriset toimintonsa menestyksellisesti. Tämä tutkimus on analysoinut alaisten osallistumista kolmella organisatorisella tasolla: organisaatiostrategian formulointi, organisaatiomuutos, ja henkilöstöpolitiikka. Tutkimuksen keskeinen elementti on alaisten osallistuminen päätöksentekoprosessissa, joten vaihtoehtoisia osallistumisen menetelmiä (autocratic, pseudo consultative, consultative, participative ja delegatory) on käsitelty. Tutkimustulos näyttää sen, että jokaisessa esimerkkimaassa johtajat varmistavat alaisten osallistumisen päätöksentekoprosessissa, mutta osallistuminen vaihtelee maasta toiseen. Suomessa osallistuminen on suurempi kuin Intiassa ja Intiassa osallistuminen on suurempi kuin Bangladeshiissa verrattuna. Toisaalta jos asia selitetään osallistumisen menetelmän avulla näyttää siltä, että Suomessa tyypillinen päätöksentekoprosessi on alaisten osallistumisvahvuinen eli participative decision-making style. Intiassa ja Bangladeshissa päätöksentekoprosessi on johtajavahvuinen, mutta tilanne on muuttamassa päivästä toisen ja johtajat keskustelevat entistä enemmän alaistensa kanssa päätöksentekoaiheesta. Siksi tyypillinen päätöksentekotyyli Intiassa ja Bangladeshissa on johtaja -vahvuinen ja alaisten kanssa keskusteluperusteinen eli autocratic and consultative decision-making style. Jokainen esimerkki maan johtajan päätöksentekotyylin taustalla on kulttuuri eli se vaikuttaa siihen minkälaista päätöksentekotyyliä johtajat käyttävät. Kolme eri kulttuuria vaikuttaa johtajan päätöksentekotyyliin; perhekulttuuri/käytännöt, kansankulttuuri ja lopuksi organisaatiokulttuuri. Perhekulttuuri on juuri se, josta synty kansankulttuuri ja kansankulttuuri on organisaatiokulttuurin vahva lähde. Kulttuurin kolme eri tasossa on syklinen suhde. Ne vahvistavat toisiaan, joten muutokset organisaatiokulttuurissa vaikuttavat käytäntöihin perhetasolla, jotka vuorostaan vaikuttavat kansalliseen kulttuuriin. Siitä johtuen liikkeenjohtajien, jotka tähtäävät kansainvälisiin operaatioihin, pitäisi ensisijaisesti tuntea isäntämaan perhekulttuuria. Toiseksi heidän pitäisi tuntea kansankulttuuri ja lopuksi organisaatio/yrityskulttuuri voidakseen tehdä menestyksellisiä liiketoimintapäätöksiä. fi
dc.description.abstract In recent decades internationalization has forced more and more companies to expand their business operations across national boundaries. The trend has led firms to face different and unknown cultures. In international business, business success is strongly contingent, among other factors, on how business executives manage a new and unknown culture. Therefore, understanding other cultures and how those cultures influence business activities is indispensable for international operations and making appropriate business decisions. The current study is about managerial decision-making behavior and how the process is influenced by culture. Culture is one factor among many others which is active in shaping and reshaping the ongoing decision-making process and style. As the core issue of analysis, the study analyzes on a comparative basis the participation issue in the managerial decision-making process. The participation issue has been analyzed from the managerial point of view; it examines how managers ensure subordinate participation in the decision-making process. Empirical information on subordinate participation in managerial decision-making has been collected from twelve middle-sized and three large companies in three countries: Finland, India, and Bangladesh. The industrial sectors represented are the textile sector and the electronics and electrical sector. Personal interviews were conducted with forty-six middle- and higher level managers in the companies concerned. Although the interviews were based on an open-ended standardized questionnaire, certain issues were discussed with interviewees beyond the questionnaire. In an organization, managers make different types of decisions on different occasions at different levels in order to run their organizational activities successfully. The current study has analyzed subordinate participation in three organizational decision-making areas; organizational strategy formulation, organizational change and personnel policy. The study provides a review of different organizational theories beginning from classical theory, and examines their impacts on managerial functions, including decision making activities. Later, a link is made between decision-making and culture, showing in particular how and why culture - national and organizational - has become an approach for studying organizational decision-making. Different models of decision-making, including the rational model, have been discussed elaborately, in order to expose how organizational decisions are made in reality. Also, conclusions have been drawn about how culture influences decision-making style. As the core issue of study is subordinate participation in the decision-making process, alternative methods of participation has been discussed. Through empirical study, participation methods/styles used by managers for ensuring subordinate participation in each case country have been discussed. Moreover, a number of probable explanations have been presented for why managers adopt a particular participation method in preference to others. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7932-8 -
dc.subject Internationalization -
dc.subject Culture -
dc.subject Decision-Making -
dc.subject Participation and Strategy -
dc.subject kansainvälistyminen -
dc.subject kulttuuri -
dc.subject päätöksenteko -
dc.subject osallistuminen ja strategia -
dc.title Managerial Decision-Making Behavior and Impact of Culture. Experience from three Countries: India, Bangladesh and Finland -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7933-5 -
dc.relation.numberinseries 1485 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 591 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 920 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2009-12-18 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Johtamistieteiden laitos | en=Department of Management Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot