Making News with Citizens: Public Journalism and Professional Reflexivity in Finnish Newspapers

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Ahva, Laura -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:07:42Z
dc.date.available 2012-12-03T12:07:42Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8288-5 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66684
dc.description.abstract Lukijoiden osallistuminen journalismin tekemiseen on ollut viime vuosien nouseva trendi sanomalehdissä. Yleisön kommentteja, kuvia ja vinkkejä pyydetään ja hyödynnetään toimituksissa yhä enemmän. Making News with Citizens -tutkimuksessa tarkastellaan, millaista lukijoiden osallistuminen sanomalehtijournalismiin on ollut vuosituhannen alussa ja kuinka siitä voisi jatkossa tehdä entistä mielekkäämpää. Yleisön osallistumista käsitellään kansalaisjournalismin ajatuksen kautta. Kansalaisjournalismilla tarkoitetaan sellaista ammattimaisesti tehtyä journalismia, jossa toimittajat tekevät juttuja yhteistyössä kansalaisten kanssa. Idean taustalla on demokratiaa tukeva ajatusmalli: osallistumalla journalismin tekemiseen ihmiset voivat tulla tietoisemmiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja tuoda julkiseen keskusteluun tavallisten ihmisten kokemuksia. Tutkimuksen kohteena on kolme erikokoista sanomalehteä: Helsingin Sanomat (valtakunnallinen), Aamulehti (maakunnallinen) ja Itä-Häme (paikallinen). Tutkimuksessa tarkastellaan näissä lehdissä tehtyjä kansalaisjournalistisia hankkeita toimittajahaastatteluiden ja lehtijuttujen avulla. Aineisto on analysoitu laadullisen tutkimuksen menetelmin. Väitöskirjan teoreettisessa osassa määritellään kansalaisjournalismin käsitettä ja sen suhdetta professionaaliseen journalismiin sekä julkisuusteorioihin. Tutkimuksen aineisto-osassa puolestaan tyypitellään lehtien erilaisia jutuntekokäytäntöjä ja osallistavia juttuelementtejä sekä analysoidaan, millaiseksi muutokseksi toimittajat ovat kokeneet kansalaisjournalismin omassa työssään. Helsingin Sanomissa on tehty lyhytkestoisia vaaliprojekteja, joissa lehtijutut ovat pohjautuneet äänestäjien näkemyksiin ja kysymyksiin. Toimittajien mukaan kansalaisjournalismi näyttäytyi kevyehkönä muistutuksena siitä, miten journalismista voisi tehdä lukijoille ymmärrettävämpää. Aamulehdessä kansalaisjournalismin ajatusta on sovellettu erilaisissa keskusteluun pohjautuvissa juttusarjoissa ja -formaateissa, ja toimittajien mukaan kansalaisjournalismi vaatii koko toimitukselta henkistä suunnanmuutosta. Heinolalaisessa Itä-Hämeessä on toiminut erityinen kansalaistoimittaja, joka on ollut vastuussa lehden kansalaisjutuista . Itä-Hämeessä kansalaisjournalismiin suhtauduttiin käytännöllisenä työtapojen muutoksena. Väitöskirjan keskeinen tulos on, että kansalaisjournalismia on perusteltu demokraattisesta näkökulmasta mutta myös taloudellisin syin. Hankkeet ovat tuottaneet toimituksissa sellaisen ilmapiirin, jossa tavalliset ihmiset on otettu osallistujina tosissaan, vaikka yhteistyö ei aina ole ollut ongelmatonta. Kokemukset kansalaisjournalismista voivat siksi myös auttaa toimittajia suhtautumaan teknologian mukanaan tuomaan muutokseen eli jatkuvasti lisääntyvään vuorovaikutteisuuteen. fi
dc.description.abstract Participation has become a central notion in journalism. The trend has been intensified due to the possibilities of online interaction, but collaboration with citizens has been part of journalism practices for quite some time, for example in public journalism initiatives. Public journalism is an American-based journalistic reform movement and an idea which aims at connecting the media more closely with its readers, and readers with public life. "Making News with Citizens" scrutinizes public journalism in a way that deconstructs both parts of the concept: "public" and "journalism". Therefore, it draws from theories of the public sphere and professionalism. This dissertation discusses practices of public journalism in three Finnish newspapers: Helsingin Sanomat (national), Aamulehti (regional) and Itä-Häme (local). The overall research task is: What is public journalism, how and why has it been applied and interpreted in three Finnish newspapers, and what kind of professional reflections by journalists have these approaches elicited? Qualitative content analysis of news stories and journalists' interviews has been utilized as a method of analysis. The results indicate that public journalism has invoked journalists in all the three newspapers to reflect on a variety of practices that range from newsroom management to concrete modes of journalistic work and from organization and execution of public events to participation of citizens in the journalistic process. The approach has been seen either as a reminder of what is good journalism, as a mental change or as a practical change for professional journalism. This research suggests that demanding and truly deliberative forms of journalism are quite unlikely to be assumed in everyday news work embedded in competitive media environment. However, various participatory methods are and will be utilized and developed independently in the newsrooms. Public journalism has been appropriated to the mainstream newspapers in a way that addresses both the normative and the economic foundations of journalism. It does not radically challenge the professional self-understanding of journalists, but provides such an input to the newsroom cultures that makes it possible for journalists to consider their profession as an interactive and collaborative territory and see citizens as capable public actors and participants in making news. The research contributes to our knowledge of public journalism in the Finnish national context but also comparatively to international forms of democracy-supporting journalism. The conclusions point towards participatory elements that might persist and evolve in the online environment. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8287-8 -
dc.subject journalistinen työ -
dc.subject julkisuusteoria -
dc.subject kansalaisjournalismi -
dc.subject lukijaosallistuminen -
dc.subject professionaalisuus -
dc.subject journalism practice -
dc.subject participation -
dc.subject professionalism -
dc.subject public journalism -
dc.subject public sphere -
dc.title Making News with Citizens: Public Journalism and Professional Reflexivity in Finnish Newspapers -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8288-5 -
dc.seriesname Media Studies -
dc.oldstats 422 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1020 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Tiedotusoppi - Journalism and Mass Communication -
dc.date.dissertation 2010-12-18 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Tiedotusopin laitos | en=Department of Journalism and Mass Communication| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot