Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System - Towards New Ways of Action

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Lyytinen, Anu -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:07:56Z
dc.date.available 2012-12-03T12:07:56Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8408-7 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66730
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet kapasiteettiaan toimia alueellisesti aktiivisina korkeakouluina. Kapasiteetin vahvistamista tarkasteltiin yritysmäisen organisaation muutoselementtien viitekehyksessä ammattikorkeakoulujohdon ja keskeisten alueellisten sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Kaikki neljä tutkimukseen mukaan valittua ammattikorkeakoulua olivat monialaisia, keskisuuria ja alueellisia ammattikorkeakouluja, mutta ne sijaitsivat erilaisissa alueellisissa innovaatioympäristöissä, ja tarjosivat siten erilaisen näkökulman tutkimusongelmien tarkasteluun. Tutkimusaineisto muodostui sidosryhmäanalyyseista, teemahaastatteluista sekä asiakirja-aineistosta. Tulokset osoittivat, että ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet johtamistaan monin tavoin, rakentaneet uudenlaista toimintakulttuuria sekä luoneet moninaisia yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita toimintaympäristönsä muihin toimijoihin. Nämä yhteydet olivat kuitenkin erilaisia eri ammattikorkeakouluissa ja eri koulutusaloilla. Koulutusalojen välillä havaittiin eroja myös siinä, kuinka luonteenomaista yritysmäisten toimintatapojen omaksuminen niille oli. Vaikka ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet kapasiteettiaan monin tavoin, useat tekijät rajoittavat edelleen yritysmäisten toimintatapojen kehitystä ammattikorkeakouluissa. Kun ammattikorkeakouluja tarkastellaan yritysmäisen organisaation viitekehyksessä, on otettava huomioon niiden lyhyt historia korkeakouluina sekä julkinen missio, joka on ollut ja on edelleen erityisen vahva Suomessa. Ammattikorkeakoulujen haasteena on löytää sellaiset toimintatavat, jotka soveltuvat sekä sijaintialueen tarpeisiin että suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kontekstiin. fi
dc.description.abstract The aim of the research was to examine how the Finnish polytechnics have built their capacity for regional engagement. The framework of the analysis was based on the organisational change elements of the entrepreneurial university. Capacity building was examined from the viewpoint of the senior institutional management and the officers from regional authorities. The study applied a multiple case study method using four case polytechnics: Jyväskylä Polytechnic, Satakunta Polytechnic, Seinäjoki Polytechnic and Tampere Polytechnic. Although all the case polytechnics were medium-sized, multidisciplinary and regional higher education institutions, they were located in different regional innovation environments which meant that they provided different perspectives of the research problem. The research data consisted of stakeholder analysis, thematic interviews and documents which were analysed using content analysis. The research results indicated that the case polytechnics have built their capacities for regional engagement in several ways during recent years: polytechnics have developed and strengthened their managerial capacities. At the same time the collegial forms of governance have also been important for forming common strategies, practices and a shared culture for the whole organisation. Polytechnics have established diversified linkages to other actors in their environments even if the forms of these boundary spanning activities varied between the polytechnics. Differences existed also between the fields of education as to how close they are to the external environment and how easy and characteristic it is for them to adopt entrepreneurial behaviour. Although polytechnics have built their capacity in several ways, there are still many factors that constrain polytechnics development into more entrepreneurial organisations. When one is considering the extent to which the conceptualisations of the entrepreneurial university are applicable to the Finnish polytechnic context, it is important to realise the short history of polytechnics as well as their public mission which has been and still is particularly strong in Finland. The challenge is to find ways of action that are appropriate in each region as well as to Finnish culture and society. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8407-0 -
dc.subject ammattikorkeakoulu -
dc.subject korkeakoulu -
dc.subject organisaatio -
dc.subject yritysmäinen -
dc.subject alueellinen innovaatiojärjestelmä -
dc.subject polytechnic -
dc.subject university of applied sciences -
dc.subject entrepreneurial -
dc.subject regional innovation system -
dc.title Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System - Towards New Ways of Action -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8408-7 -
dc.seriesname Higher Education Finance and Management -
dc.administrativeunit fi=Johtamiskorkeakoulu | en=School of Management| -
dc.oldstats 175 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1063 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2011-04-29 -
dc.onsale 1 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot