Implementation Strategies in Reforming Public Organisations: Leadership and Processes

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mukhtar, Mohammed Ibn -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:08:41Z
dc.date.available 2012-12-03T12:08:41Z
dc.date.issued 2012 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8724-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66861
dc.description.abstract Kohti ammattimaista johtamista keskushallinnossa on suomalaisen keskushallinnon muodostama ja toteuttama politiikkaohjelma vuosille 2002 - 2012. Ohjelman tarkoituksena on nimensä mukaisesti muuttaa korkeimman valtiojohdon johtamiskulttuuria vastaamaan ajan vaatimuksiin. Sen tarkoituksena on myös vastata suomalaisen ikärakenteen muutoksiin ja siitä johtuviin hallinnon muutostarpeisiin. Tämä tutkimus tarkastelee ohjelmaa kahtena erillisenä kokonaisuutena: 1) Tutkimus tarkastelee ohjelman älykkyyttä ja 2) sitä kuinka vuosikymmenen kestäneen ohjelman toteuttamisen kommunikointi on onnistunut kapasiteettitarpeen ja muutoksen osalta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen toteuttamiseksi on tehty 37 haastattelua sisältäen hallinnon korkeimman tason virkamiehiä, poliitikkoja ja ohjelman toteuttajia. Tuloksena voidaan pitää sitä, että hallinnon kehittäminen, erityisesti tulevaisuuden johtajuus, vaatii avointa keskustelua. Toisena keskeisenä tuloksena voidaan pitää politiikkaohjelman strategian kommunikoinnin epäonnistumista fi
dc.description.abstract Towards Professional Management in Central Government is a Finnish Government Policy formulated and to be implemented from 2002 to 2012. Its purpose as its name goes has been to transform the senior government managerial leadership culture to match the changing times. Also, it responds to the Finnish population structure and the phasing out of the baby boom era. This study took a two-prong look at the policy: 1) Its smartness and 2) how the decade long implementation processes were/are communicated to build the capacity need and change. It is a qualitative brand of study and used interview technique to gather data from 37 interviewees composed of top level government managers, politicians and network of implementers. It is found that management development, particularly, its concept of future leadership and its needs require national and thorough open debate. Furthermore, although the policy as a manager developer may be an invention its processes of implementation fail as innovation as a result of poor or no communication (strategy). en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8723-1 -
dc.subject Management Development -
dc.subject Process -
dc.subject Implementation -
dc.subject Communication -
dc.subject Implementation properties -
dc.subject silo -
dc.title Implementation Strategies in Reforming Public Organisations: Leadership and Processes -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8724-8 -
dc.relation.numberinseries 1705 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.administrativeunit fi=Johtamiskorkeakoulu | en=School of Management| -
dc.oldstats 142 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1172 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2012-02-10 -
dc.onsale 1 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot