Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Eskelä-Haapanen, Sirpa -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:02Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:02Z
dc.date.issued 2012 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8849-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66922
dc.description.abstract Erityisopetuksen määrä on jatkanut tasaista nousuaan vuodesta 1995 lähtien. Myös erityisopetukseen siirrettyjen lasten lukumäärä on lisääntynyt Suomessa yli kymmenen viimeisen vuoden ajan, vaikka peruskoululaisten määrä on samaan aikaan vähentynyt. Erityisopetusta toteutetaan edelleen siirtämällä oppilaita erityisryhmiin, mutta myös enenevässä määrin integroituina yleisopetukseen joko kokonaan tai osittain. Tarve vastata erityisopetuksen tilan haasteeseen luokanopettajan ammattitaidon ja moniammatillisen osaamisen avulla, tavoite taata osallisuus kaikille oppilaille sekä oman opettajuuteni kehittäminen olivat kaikki tutkimukseni taustavaikuttajina ja kohteina. Tutkimusprosessini sai alkunsa lukuvuoden 2003-2004 aikana toteuttamastani pilottihankkeesta. Ryhdyin tukemaan johdonmukaisesti perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaitteni yksilöllistä kielellistä kehitystä. Havainto oppilaan lisääntyneestä tuen tarpeesta johti nopeaan reagointiin ja välittömään vaikuttamiseen luokkatilanteessa. Jos oppilaan tuen tarve edellytti luokkaopetuksen ulkopuolista yksilöllistä toimintaa, annoin oppilaalle mahdollisimman nopeasti tukiopetusta. Otin myös heti yhteyttä kotiin. Toteutin varhaista puuttumista. Erillisen erityisopetuksen tarve väheni huomattavasti. Myös kielellisesti lahjakkaat oppilaat saivat kehitystään tukevia tehtäviä ja motivoivaa ohjausta. Tästä pilottihankkeesta on väitöstutkimuksessani mukana erään oppilaani kielellisen kehityksen tukemisen tarina. Tutkimukseni toisessa vaiheessa, syyslukukaudesta 2004 eteenpäin, kehitin pilottihankkeen kokemuksieni perusteella niin sanottua kohdennetun tuen mallia. Sen avulla oppilasta on mahdollista tukea luokanopettajan ja erityisopettajan muodostaman kollegiaalisen työparin avulla samanaikaisopetuksena eriyttäen heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuki kohdennetaan lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle henkilökohtaisia tukirakennelmia tarjoten. Kohdentamisen mahdollistavat luokanopettajan riittävän tiheä havainnointi, havainnoinnin dokumentointi, oppilaantuntemus sekä sitoutuminen toimintatapaan. Tuki tuodaan oppilaan omaan luokkaan ja opetusjärjestelyt suunnitellaan niin, että oppilasta ei tarvitse ottaa pois sosiaalisesta yhteisöstään. Koti kytketään mukaan tuen toteuttamisen alkuvaiheesta lähtien. Toisen tutkimusvaiheen aikana toimintani alkoi muotoutua kokonaisvaltaiseksi oppilaan kehityksen tukemiseksi, vaikka pääpaino oli edelleen kielellisen kehityksen tukemisessa. Myös tästä tutkimusvaiheesta on mukaan liitetty erään oppilaan yksilökuvaus. Toisen tutkimusvaiheen aikana ei ollut enää tarvetta erilliselle erityisopetukselle ja erityisluokalla opiskelevat oppilaat sijoitettiin ikätovereidensa opetusryhmään. Olin tutkimukseni molemmissa vaiheissa sekä luokanopettaja että tutkija. Toteutin tutkimukseni laadullisena toimintatutkimuksena. Tutkimukseni kulki matkassani koko opetus- ja ohjausprosessin ajan ja kehitti samalla reflektiivistä tapaani opettaa ja suhtautua opettajuuteeni. Tästä syystä olen sisällyttänyt tutkimukseeni oman opettajuuteni kehitystarinan. Tutkimusaineistoni muodostuu opettajan havaintopäiväkirjoista ja oppilaskohtaisista kansioista. Jälkimmäinen aineisto koostuu kirjoitelmista, saneluista, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävistä sekä erityisopettajan teettämistä tehtävistä. Olen nauhoittanut oppilaiden lukemista ja ottanut tutkimusaineistosta valokuvia. Olen kirjannut havaintopäiväkirjaani luokkahavaintojeni ja pitämieni tukituntien lisäksi muistiinpanoni niin moniammatillisesta kuin kodin ja koulun yhteistyöstä. Kohdennetun tuen mallin kehittäminen on saanut alkunsa käytännössä havaituista muutostarpeista. Mallin soveltaminen arvostaa oppilaan ainutkertaista yksilöllisyyttä ja oikeutta olla vuorovaikutuksessa ja osallisena omassa sosiaalisessa ympäristössään. Oppilaan minäkäsitys kohentuu onnistumisten myötä, vaikuttaa hänen koulunkäyntimotivaatioonsa positiivisesti ja ennen muuta ehkäisee hänen syrjäytymistään. Kodin ottaminen mukaan opiskelun suunnitteluun ja toteutukseen rakentaa opetustapahtumaa suotuisammaksi ja vanhempien aktiivisuus kasvaa, kun he kokevat voivansa vaikuttaa aikaisempaa enemmän lastaan koskeviin ratkaisuihin. Opettajalla puolestaan on mahdollisuus kokea onnistumisen iloa ohjaustyöstään ja hänen ammatillinen identiteettinsä ja reflektiotaitonsa vahvistuvat ammattitaidon kasvaessa. Moniammatillinen työote lisää yhteisöllisyyttä ja hyödyntää toimijoiden vahvuusalueita. Kohdennetun tuen toimintamalli voisi olla tulevaisuuden ratkaisu toteuttaa joustavasti niin sanotun kolmiportaisen tuen mallia inklusiivisessa, osallistavassa luokassa. fi
dc.description.abstract The Basic Education Act in Finland guarantees every pupil the opportunity to receive guidance counselling and sufficient support in learning and schooling on school days directly as the need arises (Basic Education Act, 30 §). Given the steady increase in special needs education in our country, however, service delivery in this area is prob-lematic. This dissertation presents research aimed at developing a model in which each individual learner is properly able to use her/his right to access appropriate training and support, (regardless of and thus without the need for any special needs labelling, facilities, etc.). The focus is placed on possibilities that classroom teacher has to solve the resulting challenges through her professionalism and knowledge of her pupils. At the heart of this work is a description of how a classroom teacher is able to guide incipient readers and writers in a way as individually and participatory oriented as possible. This manifests with fast response and immediate effect, a targeted support that takes place in the pupil`s zone of proximal development. The individual and par-ticipatory guidance is based on the special needs educator`s understanding and knowledge of the tendency toward inclusive classroom pedagogy, language devel-opment and support within the zone of proximal development. The classroom teacher acts as an expert in her class and multiprofessional co-teacher with the special needs educator. Co-operation between home and school has a key role in the process of de-veloping and implementation of this targeted support model. This study focuses on events that have been influencial in the background during the development process of the model of targeted support. The research process dates back to 2003, when I worked as a classroom teacher and initiated my research. My own pupils, those to whom I taught language (Finnish), my colleagues and the mem-bers of the working community and my pupils` parents from one school in western Finland provided me with the basic material and support framework for this work. The research method is a hermeneutic and qualitative action research, and the under-standing of knowledge and learning is socioconstructivist. The qualitative data looks at 1) the process of personal professional development as described through a retro-spective analysis based on a methodology of memory-work and teacher`s field study diaries and 2) a large amount of materials that pupils produced themselves, with in-terpretation emerging especially via two pupil narratives and my own professional growth. There are also representations of guidance counselling, multiprofessional co-operation, remedial instruction and co-operation between school and home. I describe in this dissertation how I have tried to implement inclusive classroom prac-tise and also the change of my own professional growth and development during the research process. The form of targeted support model emerged from the pilot research phase carried out 2003-2004. Fast response and immediate effect was used as a classroom practice and led to the construction of the model. Employment of this model has helped to avoid pupils` transmissions to separate special needs` classrooms and motivationally guide all the pupils who need guidance counselling in learning in their own home classrooms. Co-operation between home and school has introduced new forms of outcomes and further motivated pupils. The school in which this research was carried out has become a communal learning environment, in which interaction is seen as one implementation model of socio con-structivist guiding and teaching and the model of targeted support an every day pedagogy. My research offers one practical tool to tailor classroom teaching and thus avert requirement for special needs education or special needs` classrooms or schools. Teachers professional growth towards ideal identity, pedagogical authenticity and sensitivity can help them to understand and meet every pupil as a unique and valuable individual. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8848-1 -
dc.subject kohdennettu tukeminen -
dc.subject inklusiivisuus -
dc.subject ohjausmalli -
dc.subject targeted support -
dc.subject inclusive classroom practice -
dc.subject support model -
dc.title Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8849-8 -
dc.relation.numberinseries 1747 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.administrativeunit fi=Kasvatustieteiden yksikkö | en=School of Education| -
dc.oldstats 211 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1219 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Kasvatustiede - Education -
dc.date.dissertation 2012-06-29 -
dc.onsale 1 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot