Aineettoman pääoman hyödyntäminen poliisin johtamisessa - Tutkimus Oulun alueen paikallispoliisin henkilöstön kokemuksista aineettoman pääoman hyödyntämisestä poliisin rakenneuudistuksen aikana

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mensonen, Hannu -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:16Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:16Z
dc.date.issued 2012 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8929-7 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66951
dc.description.abstract Väitöskirja käsittelee aineettoman pääoman hyödyntämistä Oulun alueen paikallispoliisin johtamisessa vuonna 2008 alkaneessa poliisin rakenneuudistuksessa. Aineettoman pääoman hyödyntämistä selvitettiin paikallispoliisin ylempään päällystöön kuulumattoman henkilöstön (N = 525) kokemuksiin kohdistetulla kyselytutkimuksella. Aineeton pääoma määritellään tutkimuksessa ei-fyysiseksi arvonlähteeksi, joka liittyy BSC-viitekehyksen oppimisen ja kasvun näkökulman inhimillisen pääoman, organisaatio- ja informaatiopääoman resurssien ja niihin liittyvien kyvykkyyksien hyödyntämiseen. Aineettoman pääoman johtaminen on tärkeä osa organisaation johtamista. Se muodostaa strategisen ohjauksen perustan, minkä vuoksi se tulee huomioida organisaatioiden tulevaisuuspainotteisessa johtamisessa. Aineettoman pääoman hyödyntämisen merkitys johtamisessa on korostunut taloudellisen taantuman ja sitä seuranneen maailmanlaajuisen laman vaikutuksesta. Valtion tuottavuusohjelma ja sitä seurannut tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma leikkaavat organisaatioiden resursseja entistä voimakkaammin. Vaikea taloudellinen tilanne on aiheuttanut toiminnan sopeuttamisvaatimuksia ja niistä aiheutuvia rakenteellisia muutospaineita myös poliisille, jonka rakenteita uudistetaan kolmannen kerran viiden vuoden sisällä. Aineettoman pääoman hyödyntämisellä on merkitystä myös laajemmalti johdettaessa organisaatioiden yhteistoimintaa. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella aineettoman pääoman hyödyntämisessä, poliisin johtamisen ohjauksen eli suunnitelmien tekemisen näkökulmasta, on paljon kehitettävää. Aineettoman pääoman johtaminen tulee sitoa entistä tiiviimmin strategiseen johtamiseen, jossa on huomioitava aineettomassa pääomassa vaikuttavat subjektiiviset näkökulmat, jotka ovat jääneet tähänastisessa johtamisessa vähemmälle huomiolle. Subjektiivisten näkökulmien huomioiminen johtamisessa mahdollistaa henkilöstön osaamisen kasvun ja verkostollisten mahdollisuuksien entistä paremman hyödynnettävyyden. Tutkimustulosten perusteella työntekijät ovat kokeneet aineettoman pääoman johtamisen suunnitteluun liittyvän onnistumisen keskinkertaiseksi tai heikoksi. Johtamisessa keskitytään nykyään voimakkaasti talous- ja prosessijohtamiseen liittyviin toimintoihin ja suoritemäärien mittaamiseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää suosituksia ja näkökulmia, joiden avulla poliisin aineettoman pääoman hyödyntämistä voidaan kehittää. Aineettoman pääoman ja siihen liittyvän strategisen johtamisen ohjaamisen avulla on löydettävä organisaation todelliset resurssit, joiden avulla organisaatioon tuotetaan kestävää lisäarvoa. Johtami-sen on suuntauduttava poliisissa talous- ja prosessijohtamisesta resurssi- ja tietoperusteiseen johtamiseen. Tämän päivän poliisijohtajalta vaaditaan strategista osaamista, tiimijohtamisen taitoa, sitoutumista, yhteistyökykyä, palautteen hyödyntämistä ja yhteisen strategian noudattamista. Taloudellinen niukkuus edellyttää poliisijohtajan osaavan kohdentaa olemassa olevat resurssit entistä paremmin. Käytettäviä resursseja ei voida enää jakaa organisaation sisällä homogeenisesti uusklassisen talousteorian mukaisesti. fi
dc.description.abstract The target of this research is intellectual capital and the utilization of it`s resource in police management. The goal of this research is to clarify the concept of intellectual capital and to improve the utilization of intellectual capital in management. The purpose of this research is to get a scientific view of the intellectual capital and to notice the importance of it`s utilization for the total management in police. The theoretical frame-work of this study is based on the different interpretations, parallel concepts, conversion and visual structural of intellectual capital and on studying the management of the resources that are associated with them. The management of intellectual capital is studied in the theoretical part of this study by the examination of the management of human capital, organization capital and information capital of the Learning and Growth pers-pective of the BSC-framework. The empiric material of this research is collected by survey-questioning from not front-runner local police officers of former county of Oulu (N = 525). The research was planned to find out the utilization of intellectual capital in the beginning of the structure modernization of police by the research questions of motivation, power and non-verbal knowledge. The dimensions of indicators became motivation (know-how, commitment, confidence), power (management, discourse, atmosphere) and non-verbal knowledge (network, cooperation, chain of action) related to resource of question themes. The methods of analyse were classification and cross-tabulation. Based on results of this research, it can be given recommendations and viewpoints the help with the management of intellectual capital can be developed. The management of intellectual capital and it`s development should be better associated with the strategic management and the subjective viewpoints that have an effect on intellectual capital should be better considered. Paying attention to these subjective viewpoints makes the growth of human know-how and a better exploitation of networks possible. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8928-0 -
dc.subject aineeton pääoma -
dc.subject tieto -
dc.subject osaamisen kehittäminen -
dc.subject proaktiivisuus -
dc.subject intellectual capital -
dc.subject knowledge -
dc.subject professional competence -
dc.subject proactivity -
dc.title Aineettoman pääoman hyödyntäminen poliisin johtamisessa - Tutkimus Oulun alueen paikallispoliisin henkilöstön kokemuksista aineettoman pääoman hyödyntämisestä poliisin rakenneuudistuksen aikana -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8929-7 -
dc.relation.numberinseries 1768 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.administrativeunit fi=Johtamiskorkeakoulu | en=School of Management| -
dc.oldstats 59 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1241 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2012-10-26 -
dc.onsale 1 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot