Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mattila, Lea-Riitta -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:52Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:52Z
dc.date.issued 2001 -
dc.identifier.isbn 951-44-5099-X -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67109
dc.description.abstract Suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa ei ole tuotettu kattavaa kuvausta potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta vuodeosastolla. Tutkimukseen on tarvetta, koska vuorovaikutuksen on todettu olleen yksi keskeinen tekijä, jonka perusteella potilas arvioi saamansa hoidon laatua. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli potilaan ja hoitajan vuorovaikutus kirurgisella ja sisätautiosastolla.Tarkoituksena oli kehittää sitä kuvaava käsitejärjestelmä.Tutkimuskysymyksinä esitettiin 1) mitkä ovat potilas-hoitaja vuorovaikutuksen osa-alueet, 2) miten vuorovaikutuksen osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja 3)minkälainen kokonaisrakenne potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta muodostuu.Tutkimuksessa sovellettiin aineistolähtöinen teoria-lähestymistapaa.Aineisto kerättiin kolmella kirurgisella ja kolmella sisätautiosastolla havainnoimalla hoitotilanteita sekä haastattelemalla viittäkymmentä potilasta ja hoitajaa.Aineistosta kehitettyjen vuorovaikutusta kuvaavien käsitteiden luotettavuutta vahvistettiin hoitajille tehdyllä kyselyllä ja haastattelemalla potilaita. Lopuksi tunnistettiin muodostetuista vuorovaikutuskategorioista ydinkategoriat. Vuorovaikutusta kuvattiin seitsemän kategorian avulla: 1) kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus, 2) aloitteellisuus ja luottamus yhteistyössä, 3) potilaan ja hoitajan läheisyys, 4) välittämisen kokeminen, 5)vahvistuminen, 6) tunnekokemuksen jakaminen ja 7) vuorovaikutuksen ympäristö. Ydinkategoriat olivat vahvistuminen ja tunnekokemuksen jakaminen.Kategorioita yhdistäviä piirteitä olivat potilaan turvallisuuden kokeminen, osallistuminen hoitoonsa ja tietäminen. Tutkimustuloksia voidaan käyttää potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksen kehittämiseen kirurgisilla ja sisätautiosastoilla, hoitotyön suunnittelussa ja terveydenhuoltoalan koulutuksessa opiskeltaessa vuorovaikutusta. Jatkotutkimusaiheet liittyvät vuorovaikutuskategorioiden välisten yhteyksien tutkimiseen. fi
dc.description.abstract In Finland there is a lack of comprehensive description of nurse-patient interaction , its substance and the factors related to it. Interaction with nurses is an important aspect of service quality from patients´ point of view. The aim of the study was to generate a theoretical construct of nurse patient interaction. The research questions were: 1) what are the components of nurse-patient interaction? 2) how are these components related to each other? 3) what is the core process of nurse-patient interaction? The study was carried out using the approach of qualitative grounded theory method. The data was collected in three medical and surgical wards by observing interaction in nursing situations and by interviewing fifty patients and nurses.The concepts describing interaction developed from the data were validated using a questionnaire to nurses and by interviewing patients. The categories developed from the analysis are as follows: 1) positive approach and security in encountering, 2) initiative and trust in collaboration, 3) closeness between a patient and a nurse, 4) experience of caring, 5) reinforcing, 6) sharing emotions and 7) environment of interaction. The connecting characteristics between the categories were the patient´s feeling of security, participation in his/her own care and knowledge. The core categories were reinforcing and sharing emotions. The research results can be useful in developing nurse-patient interaction in medical and surgical wards and in nursing education when studying interactional skills. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-5098-1 -
dc.subject vuorovaikutus -
dc.subject potilas -
dc.subject hoitaja -
dc.subject grounded theory -
dc.subject interaction -
dc.subject patient -
dc.subject nurse -
dc.subject grounded theory -
dc.title Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5099-X -
dc.relation.numberinseries 816 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 5120 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 107 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hoitotiede - Nursing Science -
dc.date.dissertation 2001-05-18 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Hoitotieteen laitos | en=Department of Nursing Science| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot