Prophets of Decline: The Global Histories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kuokkanen, Petri -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:10:36Z
dc.date.available 2012-12-03T12:10:36Z
dc.date.issued 2003 -
dc.identifier.isbn 951-44-5643-2 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67288
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on kolmen maailmanhistorian perusrakennetta käsitellen metahistorijoitsijan Yhdysvalloissa saama vastaanotto. Amerikkalaisen Brooks Adamsin pääteos The Law of Civilization and Decay ilmestyi 1896, saksalaisen Oswald Spenglerin Der Untergang des Abendlandes 1918-22(engl. The Decline of the West I-II 1926-28) ja englantilaisen Arnold J.Toynbeen 12-osainen A Study of History 1933-61. Tutkimus perustuu laajaan aikalaiskirjallisuuteen, erityisesti käsiteltävistä teoksista johtavisssa tieteellisissä ja kulttuurilehdissä julkaistuihin arviointeihin. Työ jakautuu yhdeksään päälukuun jossa esitellään kunkin globaaalihistorijoitsijan teoriat sekä aikalaisreseption avulla selvitetään em. historianfilosofien vaikutusta Yhdysvaltalaisen liberaalin eliitin tulkintaan Amerikan roolista maailmanhistoriassa. Tutkimus osoittaa, yleisellä tasolla, että aina Puritaanien maailmanreformaation ajatuksesta Francis Fukuyaman Historian loppu - teoriaan saakka globaalista historiaa koskevilla teorioilla on ollut suurempi merkitys Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Yhdysvaltain poliittisen eliitin piirissä erityisesti debatilla sivilisaatio-käsitteen sisällöstä on ollut keskeinen sija Amerikan maailmanpoliittisen roolin hahmottamisessa. Yhdysvaltain liberaalien näkökannan mukaan Valistuksen aatteisiin perustuva nykyaikaistuminen tuli suorittaa Yhdysvaltain johdolla ja Amerikkalaisen sivilisaation periaatteet vallitseviksi koko maailmassa. Aihe on tutkimuksen ­ ja nykyisen maailmantilanteen ymmärtämisen kannalta ajankohtainen. Yhdysvalloissa on syntynyt laaja maailmanhistoriaa kokonaisuutena käsittelevä globaalisen historian koulukunta. Tämä oppiala on noussut yleisen historian erääksi merkittävimmäksi osa-alueeksi. (Globaalinen historia pohtii senkaltaisia kysymyksiä, kuin mitkä olivat maailmanhistorian yhdistävät teemat? johtiko kadonneiden sivilisaatioiden tuhoon valloittajien sotakoneet, vai heidän mukanaan tuomansa mikrobit? johtavatko suuriksi uskonnoiksi muodostuneet aatteet sivilisaatioprosessia?... etc.) Väitöskirja selvittää osin Adamsin, Spenglerin ja Toynbeen osuutta globaalisen historian oppialan syntyyn Yhdysvalloissa. Brooks Adamsin (1848-1927) merkitys globaalisen historian ja globalisaatioteorian pioneerina on jäänyt hänen kuuluisamman historijaveljensä Henryn varjoon. Brooks Adams, Bostonilainen patriisi ja presidentti Theodore Rooseveltin taustavaikuttaja hahmotteli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Yhdysvaltain maailmanvallan ympärille luotavaa maailmanjärjestystä: korporaatioiden ja kovan tieteen hallitsemaa maailmaa, vapaakauppaa, sekä arvoista ja ympäristöstä riippumatonta hallintotapaa, joka on eksakti ja tehokas. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen sivilisaatio ja kulttuuri käsitteiden uudelleenarviointi oli maailmanhistorian kirjoituksessa sen keskeisin teema. Tutkimus osoittaa myös, ensi kertaa transatalanttisessa kontekstissa, että Oswald Spenglerin Europassa 1919 kohua herättänyt Länsimaiden perikato saavutti myös Yhdysvalloissa 1920-luvun Jazz-kaudella New Yorkin älymystön piirissä suorastaan kulttimaineen New Yorkin lehdistössä Spenglerin uhkaava preussilainen hahmo oli kuin modernin aikakauden Cato, joka lupasi tuhoa amerikkalaistyyliselle massakulttuurille. Mutta 1930-luvun poliittisessa ympäristössä Yhdysvaltain johtavat liberaalit leimasivat Spenglerin yksimielisesti fasismin profeetaksi. Toisen maailmansodan jälkeen merkittävä englantilainen historiantutkija ja kansainvälisen politiikan vaikuttajan Arnold Toynbeen laaja uskonnollissävyinen sivilisaatiohistoria sekä Toynbee henkilönä nousi maineeseen ja asemaan, jota kenelläkään historioitsijalla Yhdysvalloissa ei ole ollut. Tutkimus osoittaa, että tämän Toynbee-ilmiön taustana oli toisaalta kylmän sodan alkuvaiheen uhkaava tilanne ja toisaalta Timen ja Lifen mahtavan kustantajan Henry L. Lucen innostus Toynbeeen selitykseen maailmanhistoriasta spirituaalisena prosessina eli Lucen luentana Toynbeen teoriasta Amerikasta kristillisen sivilisaation esitaistelijana. Arvostetun The Survey of International Affairs-julkaisun päätoimittajan Toynbeen vihamieliset lausunnot Yhdysvaltain ylimielisestä roolista maailmanpolitiikassa 1950-luvulla käänsivät kuitenkin amerikkalaisten uusliberaalien mielipiteet Toynbeetä vastaan. Tutkimus näyttää myös, että Toynbee on oppilaansa Chicagon yliopiston professori William McNeillin koulukunnan kautta keskeinen globaalisen historian oppi-isä. fi
dc.description.abstract This dissertation deals with three metahistorians and their reception in the United States. American Brooks Adams published his main work The Law of Civilization and Decay 1896, German Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes 1918-1922 (The Decline of the West, in English, 1926, 1928) and Englishman Arnold Toynbee A Study of History (12.vols. 1934-1961). The study is based on an extensive material dealing with the three world-historians, mainly in the leading scholarly [a majority in history and social sciences] and highbrow magazines, such as The New Republic and The Atlantic Monthly. The book is organized in nine main chapters, which include a summary of each thinker s theory of global history and their assessment of America s role in world-history; the chapters also explore through reception-analysis the American reaction to the major works of the three world-historians and the zeitgeist that informed the reviews. The study, in its general theme, demonstrates how world historical ideas from the Puritan idea of world reformation to Francis Fukuyama s End of History -hegemonic liberalism have been conceptualized by the American political and scholarly elite. The text argues that the liberal consensus of the definition of the term civilization consists in the United States mainly of modernization and Enlightenment values which are expected to bring positive changes to the world through emancipation, freedom, and material affluence. This progressive description of the liberal paradigm which the pessimistic metahistories, and the prophets of decline, in spite of their brief popularity in the U.S. tried to depose could not, in the final analysis, be defeated. The study also argues that, because of its perennial concern for civilization [the American political elite from Franklin D.Roosevelt to George W. Bush use the term, in defining their world-political agendas] the United States has been more receptive to world historical explanations than Europe. Furthermore the study is important, because in the United States world-history, as an academic discipline, has returned to university curriculums. World history draws its basic agenda partly from the metahistorians, by asking questions, like: why did great civilizations collapse? what is the role of the great religions in world history? what is the role of technological modernization in the global change?... As a pioneer of global history and globalization theory Brooks Adams (1848-1927) has not received up-dated attention from contemporary scholarship. The dissertation demonstrates how the Boston patrician partly outlined technocratic and activist policies, which his friend president Theodore Roosevelt used in order to create the American superpower. The book also demonstrates how Adams was also a pioneer in the field of global history and globalization theory, who paved the way for subsequent efforts. After the First World War the revaluation of the concepts of civilization and culture was the central theme of world-history. The breakthrough from Victorian optimism to a modernist post-war gloom focused attention to Oswald Spengler s famous world-historical interpretation The Decline of the West. The argument demonstrates in the transatlantic context, that also the cynical and disillusioned Jazz Age, Smart Set New Yorkers accepted Spengler as the prophet, who doomed the 1920s American spending spree and its mass- culture. When the political context changed in the 1930s the same New York liberals condemned Spengler as a precursor of the Nazi-movement. After the Second World War British historian, and respected expert in international politics, Arnold Toynbee and his large, spiritually flavoured, world historical synthesis A Study of History rose to the status in the United States that hardly any historian, or theory of history, has achieved. The study shows that behind this Toynbee phenomenon was, on the other hand the threatening situation at beginning of the Cold War 1947, on the other hand the enthusiasm of the Time-Life-Fortune publisher Henry Luce, who presented him as a prophet of the American Century and in Luce s American reading of Toynbee s theory also as a defender of the Christian civilization. When Toynbee s opinions turned against American foreign policy, in the1950 s, and his religiosity into syncretism, American New Liberals opinion turned heavily against the superhistorian. The study shows also that through his pupil William McNeill, and his Chicago school of world- historians, Toynbee is one of the founders of the contemporary discipline of world-history writing. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-5642-4 -
dc.subject yleinen historia -
dc.subject globalisaatio -
dc.subject Yhdysvaltain tutkimus -
dc.subject world-history -
dc.subject globalisation -
dc.subject American studies -
dc.title Prophets of Decline: The Global Histories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961 -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5643-2 -
dc.relation.numberinseries 924 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1999 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 244 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Yleinen historia - General History -
dc.date.dissertation 2003-05-17 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Humanistinen tiedekunta | en=Faculty of Humanities| -
dc.department fi=Historiatieteen laitos | en=Department of History| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot