A VOICE OF ITS CITIZENS OR A MODERN TOWER OF BABEL? The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Vuorikoski, Anna-Riitta -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:10:55Z
dc.date.available 2012-12-03T12:10:55Z
dc.date.issued 2004 -
dc.identifier.isbn 951-44-5878-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67348
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee puhuttujen lähtötekstien ja niiden pohjalta tuotettujen tulkkausten merkitysvastaavuutta Euroopan parlamentissa nauhoitetun autenttisen aineiston valossa. Aineistoa on tarkasteltu käännösteorioiden mukaisesti kontekstissaan. Tavoitteena on ollut selvittää, millä tavoin tulkkaukset poikkeavat alkutekstistä ja mitkä alkutekstin piirteet selittävät näitä poikkeamia. Lähtökieliset puheet on analysoitu argumentoinnin teorian, erityisesti uuden retoriikan mallien pohjalta. Analyysiä on tarkennettu tekstilingvistiikan avulla. Aineisto vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan tulkkien tuottamat versiot poikkeavat alkuperäisestä puheesta sitä enemmän, mitä tiiviimpää lähtöteksti on. Eniten poikkeavuuksia syntyy, kun puhe on kielellisiltä piirteiltään kirjallinen ja luetaan paperista noudattamatta puhutulle kielelle ominaista rytmiä. Tuloksen havainnollistamiseksi tutkimuksen esimerkit ovat kuultavissa internet-versiossa; väitöskirjan liitteenä on CD-levy, johon esimerkit on äänitetty. Tällaista havaintoaineistoa ei ole aiemmin käytetty tutkimusraporteissa. Tutkimus on pyrkinyt löytämään teoreettisesti perustellun menetelmän määrittää, mikä on se yksittäisen puheen viesti ja sisältö, joka tulkin tulisi määritelmien mukaan välittää kuulijoille. Argumentoinnin teoriaa ja retoriikkaa ei ole toistaiseksi käytetty systemaattisesti tähän tarkoitukseen. Tulkkikoulutuksessa on mahdollista opettaa retoriikan periaatteita ja argumentoinnin rakennetta tulkkauksen tarkkuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkimuksessa hahmoteltua analyysi- ja vertailumenetelmää on mahdollista kehittää ja soveltaa puhuttujen tekstien sisällönanalyysiin sekä tutkimus- että opetustarkoituksiin. fi
dc.description.abstract The study analyzes the sense consistency between original speeches and their interpreted versions in the light of authentic material recorded in the European Parliament plenary sittings. The aim of the study is to find out in what ways and to what extent interpreters versions deviate from the original speeches. Furthermore, the study aims at exploring what kind of source text features and characteristics may cause non-correspondences between the interpreters versions and the originals. Original speeches have been analyzed with the help of argumentation theory and new rhetoric in order to specify the sense and content of the message that should be rendered to the listener in the context of the European Parliament. The results confirm the earlier research findings according to which the number of deviations between the original speech and the interpreter s version increases as the density of the original text increases. Furthermore, a written speech, following the norms of written style, which is read at a fast rate is most likely to lead to deviations between the original and the interpreter s version. To enhance this point, an audio version of the sample texts is attached to the report. This is a new method of illustrating the nature of the interpreted discourse in an authentic setting. The study aims at developing methods of analyzing interpreters performance. Such methods are needed both for research and training. The method can be further improved and refined for analyzing different kinds of natural language discourse within the field of translation and interpreting studies. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-5877-X -
dc.subject simultaanitulkkaus -
dc.subject argumentaatio -
dc.subject retoriikka -
dc.subject simultaneous conference interpreting -
dc.subject argumentation -
dc.subject rhetoric -
dc.title A VOICE OF ITS CITIZENS OR A MODERN TOWER OF BABEL? The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5878-8 -
dc.relation.numberinseries 985 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 2018 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 317 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Käännöstiede - Translation Studies -
dc.date.dissertation 2004-02-21 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Humanistinen tiedekunta | en=Faculty of Humanities| -
dc.department fi=Kieli- ja käännöstieteiden laitos | en=The School of Modern Languages and Translation Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot