Luojan apulaisista loimaajiksi - ompelijoista itsensä työllistäjiksi. Tekstiili- ja vaatetusalojen opettajien ammattikasvatuksen paradigman muutos

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kuusisto, Leena -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:24Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:24Z
dc.date.issued 2004 -
dc.identifier.isbn 951-44-6161-4 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67443
dc.description.abstract Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten tekstiili- ja vaatetusalojen opettajat näkevät työnsä muuttuneen 1950-luvulta 1990-luvun alkuun. Taustaa näille näkemyksille antaa historiallinen katsaus ammatillisen koulutuksen, opettajankoulutuksen ja toimialojen kehittymiseen. Koska tutkittavat toimialat ovat naisvaltaisia, pohdin myös työelämän ja ammatillisen koulutuksen eriytymistä naisten ja miesten aloiksi. Tutkimukseeni muodostuu näin kaksi erityyppistä osaa, joista koulutus- ja teollisuushistoriallinen osa antaa taustatietoja tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisten opettajien työn muutoksille. Historiaosuus pohjautuu aloilta tehtyihin tutkimuksiin, oppilaitosten historiikkeihin, toimintakertomuksiin, lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin. Ammatillisten opettajien näkemys työnsä muutoksista 1950-luvulta 1990-luvun alkuun perustuu ammatillisten opettajien kanssa käymiini tutkimuskeskusteluihin, joiden sisällön analysoin kvalitatiivisesti. Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena lähtökohtana on käsitys, että ammatillisten opettajien työn muutos tapahtuu suhteessa työelämässä, opiskelijoissa, opettajankoulutuksessa, tieteessä ja hallinnossa tapahtuviin muutoksiin. Tätä suhdetta kuvataan ammattikasvatuksen paradigmalla, joka kokoaa näiden eri ryhmien näkemykset ammattikasvatuksesta. Paradigman muutokset ovat ajallisia ja paikallisia, koska ne ovat sidoksissa siihen kulttuuriseen kontekstiin, jossa ne tapahtuvat. Paradigmaa käytetään kuvaamaan ajattelua ja tutkimusta jäsentävänä kokoelmana loogisesti yhteen liittyviä käsitteitä ja asioita. Ammattikasvatuksen paradigman muutoksia on tarkasteltu ammatillisten opettajien näkökulmasta. Haastatteluaineistosta nousi seitsemän teemaa, joiden kautta tapahtunutta muutosta on kuvattu. Nämä teemat ovat: ammatillisuus, kasvatuksellisuus, oppilaat, työyhteisö, hallinto, työelämä ja ammatillinen opettajankoulutus. Tutkimuksen mukaan 1980-luvulla tapahtuneen keskiasteen uudistuksen jälkeen ammatillisten opettajien työ on muuttunut ammattitaidon opettamisesta ammatin perusteiden opettamiseksi. Samalla kasvatuksen osuus on lisääntynyt. Tekstiili- ja vaatetusalojen ammatilliselle koulutukselle on tyypillistä, että siellä on koulutettu olemassa olevaan työelämään, työssä pärjäämiseen. Työelämän muuttajiksi oppilaita ei ole koulutettu. Tutkimus auttaa ymmärtämään ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneita muutoksia, ja sitä voi hyödyntää koulutusta kehitettäessä. Uudistuksia tehtäessä olisi muistettava, että kaikki viisaus ei asu hallinnossa, vaan koulutuksen käytännön tasolla toimivien opettajien näkemykset tulisi huomioida samalla tasolla kuin muidenkin asiantuntijoiden esitykset. fi
dc.description.abstract The purpose of this research is to find out the changes in the work of secondary level working vocational teachers of textile and clothing branches from the 1950s to the 1990s. Firstly, the study explains the development of Finnish vocational education and training (VET), vocational teacher training, and textile and clothing lines. Secondly, the changes in the paradigm of vocational education are investigated in the fields of textile and clothing. Thirdly, there is an attempt to find out if the feminity of textile and clothing lines is evident through the speech of vocational teachers. The study is partly historical and partly educational sociological. The main research material is based on research discussions with vocational teachers of different ages. The other part of my research material consists of research literature, archival material, documents of legislation and administration documents. The changes in the paradigm of vocational education were considered from seven points of view: vocational, educational, students, community of teachers, administration, working life and vocational teacher training. The study showed that after the reform of secondary education in the 1980s teachers work has changed from guides to the occupation to educators. In textile and clothing branches it was typical that pupils were trained to work in the existing working life and to accept the circumstances there. They were not trained to change the conditions. The changes in the paradigm of vocational education were more different between the school types (here vocational school and arts and crafts school) than between the branches. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-6160-6 -
dc.subject ammattikasvatus -
dc.subject ammatillinen koulutus -
dc.subject ammatillinen opettajankoulutus -
dc.subject tekstiili- ja vaatetusalat -
dc.subject vocational education and training -
dc.subject vocational teacher training -
dc.subject textile and clothing lines -
dc.title Luojan apulaisista loimaajiksi - ompelijoista itsensä työllistäjiksi. Tekstiili- ja vaatetusalojen opettajien ammattikasvatuksen paradigman muutos -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-6161-4 -
dc.relation.numberinseries 1053 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1910 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 402 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Kasvatustiede, ammattikasvatus - Education, Vocational Education -
dc.date.dissertation 2004-12-11 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kasvatustieteiden tiedekunta | en=Faculty of Education| -
dc.department fi=Kasvatustieteiden laitos | en=Department of Education| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot