Miehen sydäninfarktikokemus: fenomenologinen tutkimus sairastumisesta ja potilaana olemisesta

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Lampi, Hannu -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:35Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:35Z
dc.date.issued 2005 -
dc.identifier.isbn 951-44-6391-9 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67509
dc.description.abstract Tämän kvalitatiivisen, fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ja kuvata miehen sydäninfarktikokemusta äkillisen, henkeä uhkaavan sairauden ja potilaana olemisen näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella saadaan ymmärrystä sydäninfarktikokemuksesta ja kokemuksen merkityksistä. Tutkimustehtävät olivat: 1. Millaisena sydäninfarktiin sairastunut mies kokee äkillisen, henkeä uhkaavan sairautensa? 2. Millaisena sydäninfarktiin sairastunut mies kokee potilaana olemisensa? 3. Millainen on miehen sydäninfarktikokemusta kuvaava merkitysverkosto? Tutkimuksen aineistoa kerättiin kahdesta lähteestä. Toinen osa aineistosta koostui sydäninfarktiin sairastuneiden (n = 17) avoimista haastatteluista (n = 29). Tiedonantajia haastateltiin yhdestä neljään kertaan. Tämä aineisto kerättiin pääkaupunkiseudulla. Haastattelut tehtiin tiedonantajien sairausloma-aikana. Aineiston toisena osana oli julkaistujen muisteluteosten aineisto (n = 2). Julkaistut muisteluteokset olivat omaelämäkerrallisia teoksia, joissa sydäninfarktiin sairastuneet kertoivat sydäninfarktikokemuksestaan. Tutkimuksen tiedonantajat olivat 44-­63-vuotiaita. Tutkimuksen tuloksena muodostettiin kuusi yläsisältöaluetta, jotka jakautuivat alasisältöalueisiin. Yläsisältöalueet ovat seuraavat: kuolemanvaarassa oleminen, hoidonantajien ominaisuudet, sairaalapotilaaksi joutuminen, perheen kohtaaminen, kohtalotoveruuden jakaminen ja sairaalasta kotiutuminen. Tutkimuksen tuloksista muodostettiin miehen sydäninfarktikokemusta kuvaava merkitysverkosto. Tutkimuksessa käytetty fenomenologinen analyysimenetelmä ei ollut selkeästi aiemmin julkaistun menetelmän mukainen. Analyysimenetelmällä oli kuitenkin yhtymäkohtia Giorgin kehittämään fenomenologisen psykologian metodiin ja Perttulan siihen tekemään laajennokseen. Kliinisenä fenomenologisena tutkimuksena tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa kliinistä hoitotyötä hyödyntävää tietoa. Tulokset kartuttavat ja täydentävät sydäninfarktiin sairastuneiden potilaiden hoitamisen tietoperustaa. Tuloksia voidaan hyödyntää sydäninfarktiin sairastuneiden ja heidän perheidensä hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Saatu tieto muun muassa monipuolistaa hoidonantajien tietämystä sydäninfarktiin sairastuneiden äkillisen, henkeä uhkaavan sairauden ja potilaana olemisen kokemuksista. Tutkimustietoa voidaan käyttää avoterveydenhuollossa ja sairaalassa. Uuden tiedon avulla on mahdollista kehittää sydäninfarktiin sairastuneiden näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä. Tutkimustietoa voidaan käyttää laajemminkin sydäntauteja sairastavien potilaiden hoidon kehittämiseen sekä terveydenhuoltohenkilökunnan perus-, täydennys-, erikoistumis- ja jatkokoulutuksessa. Saaduilla tuloksilla on merkitystä miehen yksilöllisen hyvinvoinnin sekä yleisimminkin maamme miesväestön terveyden kannalta. Myös potilaat itse ja heidän perheensä hyötyvät tiedosta, koska se auttaa oman ja läheisen sydäninfarktikokemuksen ymmärtämistä. fi
dc.description.abstract FACING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: PHENOMENOLOGICAL RESEARCH OF MEN FACING ILLNESS AND AS PATIENTS The purpose of this qualitative, phenomenological research is to examine and describe the experiences of men going through acute myocardial infarction, life-threatening illnesses and to look at the men in a patient s context. An understanding of men s experiences of acute myocardial infarction and the significance of the experiences was gained through interviews. The descriptive information regarding the experiences was structured into a network of meanings describing the phenomena. By these means, it was possible to achieve a theoretical understanding of the men s individual experiences. The re-search material was collected from two sources. One part of the material was gathered through open interviews (n=29) with men facing from acute myocardial infarction (n=17). From 1997-1998, each respondent was interviewed four times while on sick leave. The second part of the material was based on published autobiographical texts (n=2) of men who had faced acute myocardial infarction. The re-search material was 917 pages (1.5 spaced). This consisted of 795 pages of interview-based material and 122 of published text. The analysis method was phenomenological, connected to the method of phenomenological psychology developed by Giorgi and expanded by Perttula. The research results were placed into six main categories, which were then divided into sub-categories. The main categories were as follows: living with a life-threatening illness, the characteris-tics of the caregiver, becoming hospitalised, meeting family members, sharing with peers and returning home. The network of meanings concerning the heart attack experiences was shaped according to the research results. The research results can be useful to acute myocardial infarction patients and their families for planning, implementing and assessing the needed care. It can also be applied within a wider framework: planning and developing the care of heart disease patients and the basic work, supplemen-tation, specialisation and continuing education of caregivers. The results are significant for both the individual wellbeing of men and the health of the Finnish men s population in general. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Diakonia-ammattikorkeakoulu -
dc.relation.isformatof 952-5266-88-5 -
dc.subject sydäninfarkti -
dc.subject miespotilas ja perhe -
dc.subject fenomenologia -
dc.subject kokemus -
dc.subject kliininen hoitotyö -
dc.subject äkillinen sairaus -
dc.subject kvalitatiivinen tutkimus -
dc.subject heart attack -
dc.subject acute myocardial infarction -
dc.subject men -
dc.subject patient -
dc.subject family -
dc.subject clinical nursing -
dc.subject sudden illness -
dc.subject phenomenological -
dc.subject qualitative -
dc.title Miehen sydäninfarktikokemus: fenomenologinen tutkimus sairastumisesta ja potilaana olemisesta -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-6391-9 -
dc.relation.numberinseries 12 -
dc.seriesname Diakonia-ammattikorkeakoulu. JULKAISUJA A Tutkimuksia -
dc.oldstats 4863 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 462 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hoitotiede - Nursing Science -
dc.date.dissertation 2005-08-26 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Hoitotieteen laitos | en=Department of Nursing Science| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot