Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Metsänen, Riitta -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:03Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:03Z
dc.date.issued 2006 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67593
dc.description.abstract Nykyään paikasta toiseen siirtyminen on vaivatonta ja nopeaa. Ihmisen sopeutuminen uuteen ympäristöön ja uuteen kulttuuriin vaatii kuitenkin oman aikansa. Vanhan sanonnan mukaan muutettaessa paikasta toiseen keho saapuu perille ensin, mutta sielu ja mieli tekevät matkaa pitemmän aikaa. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen, sopeutumattomuuden näkökulmasta on viime aikoina ollut runsaasti esillä. Uutisotsikoissa ovat olleet niin Ranskan maahanmuuttajanuorten autonpolttamiset kuin Britannian pomminkantajat. Lisäksi Muhammed pilapiirroksista levinnyt maailmanlaajuinen mielenilmausten aalto kulttuuristen arvojen loukkaamattomuudesta ulottui myös pienenä laineena Suomeen. Kun muutetaan maasta toiseen, esimerkiksi Suomesta Kiinaan ihmiset joutuvat sopeutumaan siihen, etteivät opitut tavat, normit, säännöt ja roolit toimikaan samalla tavalla kuin kotimaassa. Samoin yhteiskunnan toiminta ja rakenteet ovat erilaisia kuin mihin kotimaassa on totuttu. Ulkomailla ja monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentely lisääntyy globalisaation myötä. Toimintaympäristön muuttuminen asettaa työntekijälle ammattitaidon lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät hänen käyttäytymiseensä ja persoonallisuuteensa. Aikaisempien tutkimusten mukaan työskentely erilaisessa kulttuuriympäristössä vaatii työntekijältä monenlaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia. Luettelot ominaisuuksista ovat pitkiä ja vaativia. Yksilön persoonallisuus ja hänen toimintatyylinsä ovat yhteydessä siihen, miten hän uuteen ympäristöön sopeutuu ja miten hän siellä toimii. Tässä tutkimuksessa on tutkittu ulkomaille työhön lähtevien sopeutumista yksilön persoonallisuuteen yhteydessä olevien ominaisuuksien lähtökohdasta. Minkälaiset persoonallisuudet ominaisuudet ja minkälaiset opitut tiedot ja taidot ovat yhteydessä uuteen kulttuuriin sopeutumiseen? Mitkä muut tekijät ovat tärkeitä sopeutumisessa? Tässä tutkimuksessa on tutkittu nuorten, koulutettujen johtajien sopeutumista uuteen kulttuuriin, Kiinaan. Sopeutuminen on määritelty psyykkiseksi hyvinvoinniksi uusissa olosuhteissa. Psyykkinen hyvinvointi nähdään laajasti yksilön kykynä tehdä työtä ja elää elämäänsä uusissa olosuhteissa eli hyvinvointi ilmenee toimintakykynä sekä työelämässä että henkilökohtaisissa suhteissa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää uuteen kulttuuriin sopeutumista sekä selvittää sopeutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Uuteen kulttuuriin sopeutumista on tarkasteltu EU-Kiina nuorten johtajien koulutusohjelmaan osallistuneiden 15 eri Euroopan maasta tulleiden nuorten johtajien kautta. Nuoret johtajat arvioivat persoonallisuutensa piirteitä valintatilaisuudessa itsearviointi tyyppisellä testillä. Heidän sopeutumistaan Kiinaan seurattiin kyselyjen avulla. Ohjauskeskustelujen ja kyselyjen kautta saatiin tietoja tutkimukseen osallistuneiden sopeutumisesta ja sijoittumisesta koulutusohjelman jälkeen. Minkälaiset tekijät sitten ovat yhteydessä uuteen kulttuuriin sopeutumiseen? Vastoin aikaisempia tutkimustuloksia tämän tutkimuksen tulokset eivät tukeneet käsitystä siitä, että on olemassa vain yksi, tietynlainen ihannetyyppi, joka pärjää ulkomaisissa työsuhteissa. Tässä tutkimuksessa nousi esille kolme erilaista sopeutujatyyppiä, jotka erosivat toisistaan persoonallisuuden piirteiden osalta muun muassa. ulospäin suuntautuneisuuden, ryhmäytymisen, eloisuuden ja sosiaalisen rohkeuden ulottuvuuksilla. Sopeutujatyypit erosivat toisistaan selkeästi myös siinä, mikä motivoi heitä osallistumaan EU-Kiina ohjelmaan sekä minkälaisia selviytymistyylejä he käyttivät. Yhteistä näille sopeutujatyypeille oli se, että kaikilla oli realistiset odotukset siitä, mitä Kiinassa eläminen on. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli lisäksi pitkä ulkomaan kokemustausta. Tutkimukseen osallistujat arvioivat persoonallisuutensa piirteitä itsearvionti tyyppisellä persoonallisuustestillä. Heidän itsearvionsa vastasivat niitä persoonallisuuden piirteitä, joita pidetään aikaisempien tutkimusten mukaan keskeisinä sopeutumisessa uuteen kulttuuriin, joskin he arvioivat itseään persoonallisuustestin asteikolla äärimmäisesti. He kuvasivat itseään sosiaalisesti erittäin rohkeina, ulospäin suuntautuneina ja tasapainoisina ihmisinä, joilla on vahva minä. He arvioivat lisäksi olevansa lujahermoisia, muutoksille alttiita, aitoja ja paksunahkaisia . Tutkimukseen osallistujien itsearviot erosivat kiinalaisten ja amerikkalaisten johtajien arvioista persoonallisuustestin asteikolla äärimmäiseen suuntaan. Naisten ja miesten itsearviointien erot olivat merkitseviä. Tutkimuksen tuloksena voidaankin esittää, että naiset arvioivat itseään kovempina, riippumattomampina ja hallitsevampina kuin miehet. Psyykkisistä oireista, univaikeuksista, keskittymisvaikeuksista, päänsärystä ja stressikokemuksista, raportoi Kiinan sopeutumisen alkuvaiheessa noin puolet tutkimukseen osallistuneista. Tutkimuksen tuloksissa tulee esille myös uralla etenemisen ja ulkomaan kokemuksen hyödyntämisen vaikutukset sopeutumisprosessissa. Eräs tutkimuksen tulos onkin ohjauksen ja tuen merkityksen korostuminen ulkomaisten työsuhteiden hyödyntämisen ja yksilöllisen sopeutumisen kannalta. Ohjauksen keinoin keskustelemalla ja käymällä läpi kokemuksia voidaan käsitellä ulkomailla työskentelevien psyykkisiä, itseen liittyviä tunteita ja prosesseja sekä urakehitykseen ja ammatilliseen kasvuun liittyviä kysymyksiä. Tutkimustulosten synteesinä esitetään ulkomaille työhön lähtevien rekrytointiin liittyvä arviointimalli sekä ulkomailla työskentelevien sopeutumisen tukemisen malli. fi
dc.description.abstract The young managers adjustment to a new culture The goal of this research is to understand adjustment to a new culture and also to ascertain factors related to adapting. The approach of this research is a case study. Adjustment to a new culture has been observed through one process, the EU-China young managers training program. This process is made up of the evaluation of the applicants to the EU-China program during the selection process (testing, evaluation after the selection interview), the adjusting of the participants of the program (follow up survey, discussion, counselling) and their placement after the training program (follow up survey). The research is related to the area of acculturation research. From the theoretical point of transformative learning, adjusting to new cultures is also observed through culturally bound pre assumptions ingrained in the socialization process. This research provides us with detailed information on adjustment to a new culture. The research results can be of use in the overseas recruitment of students and employees, for example. The research group consists of participants in the EU-China program selection process and young managers from different EU countries chosen to take part in the program (N=142). The participants in the selection assessed traits of their personality using a self-evaluation test based on personality traits theories. Adjusting to China was followed using questionnaires. With the use of questionnaires and discussion, further information on the present situation of the participants and their assessment of their experience in China and their placement after the program was ascertained. In addition, background information on the participants in the EU-China program, notes taken during the selection interview, and the Chinese language test were used as material in this research. What factors are related to adjusting into a new culture? As opposed to previous research, the results of this research do not support the notion of an `overseas type', in other words an ideal adjustor, but three different types of adjustors could be identified. Personality traits, such as extrovertness, liveliness, and social courage distinguish the types from each other. The adjustor types are also clearly distinguished from each other by what motivated them to take part in the EU-China program and what kind on coping strategies they used. A common factor to all the adjustor types was that they all had realistic expectations about life in China. All the participants also had a long history of living overseas. The self-evaluations of the participants in the research corresponded to those personality traits believed to be key ones in adapting to a new culture, although they did evaluate themselves on the extremes of the scale of the personality test. They described themselves as socially very courageous, and as extrovert, balanced people with a strong sense of self. In addition, they said they have steady nerves, are genuine, `thick-skinned' and ready for change. The self-evaluation of the participants in the research differed from those of the Chinese and American managers towards the extremes of the scale of the personality test. The self-evaluations of the men and women differed statistically significantly from each other. One result of this research is that women considered themselves to be tougher, more independent and more dominant than men. Mental symptoms at the beginning of the adjusting process were reported by about half of the participants. The effects of moving up on the career ladder and the advantages of overseas experiences in the adjusting process are evident in the research results. One result of the research is the emphasis of career counselling from the perspective of the advantages of overseas employment and individual adjusting. Multi-professional counselling supports both career choices and mental well-being at different stages of adjusting. Those working overseas benefit from counselling that allows them to deal with both mental issues and processes and questions dealing with career development and professional growth. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Hämeen ammattikorkeakoulu -
dc.relation.isformatof 951-784-357-7 -
dc.subject sopeutuminen uuteen kulttuuriin -
dc.subject akkulturaatio -
dc.subject uudistava oppiminen -
dc.subject itsearviointi -
dc.subject uraohjaus -
dc.subject adjusting to a new culture -
dc.subject acculturation -
dc.subject transformative learning -
dc.subject self-evaluation. career counselling. -
dc.title Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 1/2006 -
dc.seriesname Hämeen ammattikorkeakoulun sarjassa HAMK&AKTKK-julkaisuja -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Kasvatustiede, ammattikasvatus - Education, Vocational Education -
dc.date.dissertation 2006-05-15 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kasvatustieteiden tiedekunta | en=Faculty of Education| -
dc.department fi=Kasvatustieteiden laitos | en=Department of Education| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot