Gamma-glutamyl Transferase as a Marker of Alcohol Abuse: Effects of Moderate Drinking, Obesity and Increasing Age on Reference Intervals

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Puukka, Katri -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:37Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:37Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-6859-9 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67694
dc.description.abstract Väitöstutkimuksen tavoite oli selvittää alkoholinkulutuksen, lihavuuden ja iän aiheuttamia vaikutuksia GGT-arvoihin (gammaglutamyylitransferaasi). GGT on maksaentsyymi, jota on jo kauan käytetty alkoholin suurkulutuksen osoittimena kliinisessä työssä. Aikaisemmin ei ole ollut tarkkaa tietoa, minkälainen alkoholinkulutuksen määrä nostaa seerumin GGT-pitoisuutta ja mitkä muut tekijät vaikuttavat GGT-tasoa nostavasti. Tutkimuksen mukaan lihavuus ja alkoholi nostavat GGT-arvoja yhdessä huomattavasti enemmän kuin kumpikaan yksin, mikä heijastaa myös suurentunutta maksavaurioriskiä potilailla, joilla on ylipainoa. Tämän vuoksi terveydenhuollossa on tärkeää ottaa huomioon sekä alkoholin käyttötottumukset että ylipaino ja tutkittavan ikä, kun määritellään GGT:n normaaliarvoja. Tutkimuksessa määritettiin alkoholin suurkuluttajien GGT-arvot ja niitä verrattiin sekä kohtuukäyttäjien ja täysraittiiden arvoihin. Tämän lisäksi tutkimusväestö jaettiin painoindeksin (BMI) mukaisiin ryhmiin sekä ikäluokkiin. Kohtuukäyttäjillä, jotka olivat ylipainoisia tai lihavia, GGT-arvot kasvoivat erityisen selvästi verrattuna normaalipainoisten raittiiden henkilöiden arvoihin. Naisilla kasvavan BMI:n ja alkoholin kohtuukäytön vaikutus GGT-arvoihin oli pienempi kuin miehillä. Viiterajojen ylärajat, jotka saatiin normaalipainoisista raittiista henkilöistä koostuvasta aineistosta, olivat huomattavasti alemmat kuin viiteväestöllä, jolle ei BMI-luokittelua oltu tehty. Lisäksi GGT:n herkkyys alkoholin liikakäytön osoittimena muuttui merkittävästi, kun viiteväestö jaettiin BMI:n mukaisiin luokkiin. GGT-aktiivisuudet lisääntyivät myös kasvavan iän myötä 70 vuoteen asti. Suurkuluttajilla ja raittiilla kontrolleilla, jotka oli jaettu ikäluokkiin, GGT-arvot olivat selvästi paremmin verrannollisia keskenään kuin aineistossa, jossa ikäjaottelua ei oltu tehty. Lisäksi miehillä kohtuukäyttäjien arvot kaikissa ikäryhmissä olivat suurempia kuin täysraittiiden vastaavien ryhmien arvot, kun taas naisilla ero oli merkitsevä ainoastaan 18-30-vuotiaiden ryhmässä. Suomessa alkoholin suurkulutus aiheuttaa koko ajan lisääntyviä kansanterveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa alkoholiongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kehittää entistä tehokkaampia ja herkempiä laboratoriomenetelmiä suurkulutuksen tunnistamiseksi. fi
dc.description.abstract Excessive alcohol consumption is a major cause of health problems throughout the Western world, and the need for objective clinical tools for detecting alcohol abuse in its early phase has been widely acknowledged. Gamma-glutamyl transferase (GGT) is a liver-derived enzyme, which has long been used as a marker of excessive alcohol consumption, but the amount of drinking needed to elevate GGT levels has remained unknown. Also, it has been suggested that GGT levels may be elevated by factors such as obesity and increasing age in addition to alcohol consumption, although the magnitude of such effects have remained unclear. The relationships between alcohol consumption, obesity, age and GGT values are studied here in a large number of heavy drinkers and apparently healthy reference individuals, classified as fol-lows: subjects reporting no alcohol consumption (abstainers), subjects reporting 1­40 grams of ethanol consumed per day (moderate drinkers) and subjects reporting 40-­540 grams of ethanol con-sumed per day (heavy drinkers). The reference population was further classified according to body mass index (BMI) into underweight (BMI30), and by age into those under 18 years, 18-­30 years, 3-0­50 years, -50­70 years and over 70 years. GGT activity was markedly higher in the heavy drinkers than in the moderate drinkers (p The data show that serum GGT is a highly sensitive indicator of ethanol consumption, although its diagnostic value could be improved by using reference data based solely on abstainers of normal weight, or else BMI-specific reference intervals. Also, the fact that GGT activity responds to etha-nol in an age-dependent manner should be considered in the clinical use of GGT measurements for detecting alcohol consumption disorders. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-6858-2 -
dc.subject alkoholi -
dc.subject GGT -
dc.subject viitevälit -
dc.subject lihavuus -
dc.subject ikä -
dc.subject alcohol -
dc.subject GGT -
dc.subject reference intervals -
dc.subject obesity -
dc.subject age -
dc.title Gamma-glutamyl Transferase as a Marker of Alcohol Abuse: Effects of Moderate Drinking, Obesity and Increasing Age on Reference Intervals -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-6859-9 -
dc.relation.numberinseries 1211 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1122 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 595 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Laboratoriolääketiede (erit. päihdelääketiede) - Laboratory medicine (esp. addiction medicine) -
dc.date.dissertation 2007-03-02 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Lääketieteen laitos | en=Medical School| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot