A Concept-Oriented Data Modeling and Query Language Approach to Next Generation Information Systems

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Junkkari, Marko -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:50Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:50Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67720
dc.description.abstract Seuraavan sukupolven tietojärjestelmissä (Next Generation Information systems; NGISs) tiedon dataorientoituneet, funktionaaliset ja deduktiiviset piirteet integroituvat toisiinsa. Dataorientoituneet piirteet määrittävät mitä tietoa tallennetaan ja kuinka tiedon rakenteelliset suhteet organisoidaan. Funktionaaliset piirteet liittyvät tallennetun tiedon laskennalliseen käsittelyyn. Deduktiiviset piirteet määrittävät uutta tietämystä tallennetusta tiedosta. Tutkimuksessa käsitellään näitä piirteitä ja niiden integrointia tiedon mallintamisen ja kyselykielten näkökulmasta. Yleistyssuhde (is-a relationship), osa-kokonaisuussuhde (part-of relationship) ja assosiaatio ovat kolme perussuhdetta sovellusalueen mallintamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan yllä mainittuja piirteitä näiden suhdetyyppien kannalta. Osa-kokonaisuussuhde on tutkimuksessa keskeisin suhdetyyppi. Tämän sovelluksena tarkastellaan fyysisiä kokoonpanoja. Rakenteellisten tietokantojen lisäksi usein on välttämätöntä käsitellä sovelluksiin liittyvää tekstimuotoista informaatiota. Siksi tutkimuksessa ehdotetaan, että tekstimuotoinen informaatio ja siihen liittyvä käsittely pitäisi sisällyttää NGIS-järjestelmiin. Tutkimuksessa tekstidokumentit käsitellään XML-muodossa. Tämä mahdollistaa tekstimuotoisen informaation hyödyntämisen spesifioitaessa funktionaalisia ja deduktiivisia primitiivejä. Tutkimuksessa annetaan sekä datakeskeinen että dokumenttikeskeinen näkökulma XML:ään. Datakeskeisessä näkökulmassa XML- elementtejä käsitellään kuten tietokantakyseissä kun taas dokumenttikeskeisessä näkökulmassa niitä käsitellään tiedonhaun menetelmin. Tutkimuksessa kehitetään RDOOM-menetelmä (Relational Object-Oriented Modeling) mallintamaan kaikkia keskeisiä piirteitä NGIS-järjestelmissä. RDOOM on käsiteorientoitunut mallintamismenetelmä, joka on suunnattu tarjoamaan sellaisia mallintamisprimitiivejä, joihin sovellusspesifejä käsitteitä ja rakenteita voidaan upottaa. Käyttäjän näkökulmasta kyselyn muodostaminen muistuttaa sovellusspesifisten käsitteiden ja rakenteiden kombinointia sekä ehtojen antamista niiden välillä. Konventinalisten ekstensionaalisen kyselyiden lisäksi tutkimuksessa käsitellään intensionaalisia kyselyjä, yhdistettyjä extensionaalis-intensionaalisia kyselyjä sekä XML-elementtien relevanssilajittelua. fi
dc.description.abstract In Next Generation Information Systems (NGISs) data-oriented, behavioral and deductive aspects of data are integrated with each other. Data-oriented aspects determine what data are stored and how structural relationships among them are organized. Behavioral aspects are associated with calculations (functionalities) of stored data. Deductive aspects define derivation of new knowledge from the stored data. This study deals with these aspects and their integration from the modeling and related querying perspective of NGISs. The is-a relationship, the part-of relationship and the association are three fundamental relationships among data in the real world. Therefore, in this study different aspects of data are considered on the basis of these relationships. Special attention is paid to the development of an advanced modeling and manipulation approach to complex part-of relationships, called physical assemblies. In addition to data in the structured databases it is also often necessary to manipulate textual information in advanced applications. Therefore we propose that the textual information and its related manipulation should be included in NGISs. In this study we assume that textual documents are represented by XML. This affords the possibility of also utilizing the information in XML documents in the specification of the behavioral and deductive aspects of data. Further we offer both the data-centric and document-centric view of XML. In the data-centric view XML elements are manipulated as in database queries, whereas in the document-centric view they are manipulated as in information retrieval. In this study we develop and extend the RDOOM (Relational Object-Oriented Modeling) method for modeling all essential aspects in NGISs. RDOOM is a concept-oriented modeling method intended to offer such modeling primitives in which application-specific concepts and structures can be embedded. From the viewpoint of the user, query formulation based on our approach resembles a combination of applications-specific concepts and structures and specification of conditions among them. In addition to conventional extensional queries the study deals with intensional queries, extensional-intensional queries and relevance ranking of XML elements. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.relation.isformatof 978-951-44-6945-9 -
dc.subject tiedon mallintaminen -
dc.subject kyselykieli -
dc.subject osa-kokonaisuussuhde -
dc.subject XML -
dc.subject information system -
dc.subject data modeling -
dc.subject query language -
dc.subject part-of relationship -
dc.subject XML -
dc.title A Concept-Oriented Data Modeling and Query Language Approach to Next Generation Information Systems -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 2 -
dc.seriesname Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Sarja A -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Tietojenkäsittelyoppi - Computer Science -
dc.date.dissertation 2007-05-25 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Informaatiotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Information Sciences| -
dc.department fi=Tietojenkäsittelytieteiden laitos | en=Department of Computer Sciences| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot