Kaupunkien omistajaohjauksen tavoitteet ja toimeenpanon keinot -Tutkimus teknisen ja ympäristötoimen yhtiöistä ja liikelaitoksista

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Maanonen, Mari -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:52Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:52Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-6952-7 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67723
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on käsitellä kaupunkien omistajaohjauksen tavoitteita ja toimeenpanon keinoja. Kyseessä on strategisen johtamisen tutkimus, jossa myös tarkastellaan, mitkä seikat edistävät ja mitkä toisaalta estävät omistajastrategioissa onnistumista. Kaupunkien omistajaohjauksessa syntyy jännite julkisen omistajan ja yksityisen tytäryhteisön toiminnan logiikkojen välille. Kaupungit toimivat sekataloudessa kun poliittis-hallinnolliseen -prosessiin liitetään markkinamekanistisia keinoja. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten liiketoiminnan tavoitteet jäävät usein kaupunkikonsernin kokonaisedun taakse. Näin ollen omistajaohjausstrategioissa sekoittuvat yhteiskunnallinen ja liiketoiminnallinen intressi. Samalla omistajaohjaus on erkaantunut poliittisesta päätöksenteosta viranhaltijoiden ja tytäryhteisöjen operatiivisen johdon väliseksi vuoropuheluksi. Liiketoiminnan avulla halutaan lisätä kaupunkien toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta. Ajatuksena on, että palveluyksiköiden autonomiaa lisäämällä vastuutetaan ja osallistetaan yksiköitä ja yksilöitä ja sitä kautta toiminta tehostuu. Liiketoiminnalla on välillisiä ja suoria tavoitteita kun omistajaohjauksessa tavoitellaan sekä parempaa palvelua että omistajan tuottoa. Tutkimuksen empiirisen aineiston pohjalta voi sanoa, että suurissa kaupungeissa omistajastrategiat ovat systemaattisempia ja konsernin tytäryhteisöjen perustehtävän määrittäminen on strategiatyön perusta. Joissakin kaupunkikonserneissa tai sen osissa strategiatyö on muuttunut osaamislähtöiseksi, jolloin organisaatio jatkuvasti varmistaa, että toiminta on perustehtävää tukevaa ja, että organisaatiossa on riittävä osaamisen taso tavoitteisiin nähden. Useissa tutkimuksen aineiston kaupungeissa ei kuitenkaan oltu selkiytetty sitä, mitä liiketoiminnalta haetaan ja miten se tukee kokonaistavoitteiden saavuttamista. Systemaattinen omistajaohjaus on vasta kehittymässä suomalaisissa kaupunkikonserneissa. Toimimattomat yhteydenpitojärjestelmät ovat onnistuneen omistajaohjauksen ja strategioiden toteutumisen este. Myös omistajan edustajien liiketoimintaosaamisen heikkous ja yhtiön tai liikelaitoksen substanssin osaamisen vaikeudet vaikeuttavat omistajaohjauksen tavoitteissa onnistumista. Kaupunkien liiketoiminnan tavoitteissa onnistumista heikentää myös päätöksentekojärjestelmän hitaus. Toisaalta kaupunkien palveluyksiköiden yhtiöittäminen ja liikelaitostaminen on keino ohittaa poliittinen päätöksentekojärjestelmä ja siten nopeuttaa organisaation reagointimahdollisuutta ympäristön muutoksiin nähden. Toimiva omistajaohjaus edellyttää sekä organisaatiorakenteen että organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen muuttamista tavoitteita tukevaksi. Se on strategioissa onnistumisen edellytys, ja suomalaisissa kaupunkikonserneissa kehittymässä. Julkiseen toimintaan on tuotu toiminnan logiikaltaan erilainen toimintatapa ja kulttuurin muuttaminen vie aikaa. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä strategialähtöisessä johtamisessa sekä kaupunkikonserneissa että liikeyrityksissä. Tutkimus on tuottanut tietoa menestyvän organisaation edellytyksistä ja toimintatavoista. fi
dc.description.abstract The aim of this study is to review the objectives of corporate governance and their implementation practices used by local authorities. The main research question investigates the objectives set for corporate governance of municipal enterprises, how they are implemented into practice by local authorities, and further how successfully the objectives are attained. Municipal corporate governance creates tension between the public owner s and its private subsidiary s operational logics. A municipal enterprise group is a networked organisation, which means that in conjunction with corporate governance, municipalities must also solve questions that are related to the steering of that network. The research topic combines on one hand political and administrational processes from the perspective of the owner s objective setting and the steering of their implementation, and on the other strategically driven corporate governance that utilises business management models. When the political and administrational processes meet market mechanism, municipalities operate in a mixed economy. The theoretical foundation of the research derives from a strategic toolset, in particular communicative capability strategy; contingency theory stemming from systemic theory, which illustrates the relationship of a successful organisation with its surrounding environment; and systemic steering model that models the relationship between the implementation of administration and politics. Empirical material consists of interviews and documents. Prior to the interviews, a mail survey was carried out to map the views of parties responsible for municipal enterprise and its corporate governance (civil servants, politicians, companies and the operative management of municipal enterprises) on the objectives of corporate governance in municipalities and their implementation. The material was analysed qualitatively and quantitatively, mainly with a descriptive approach. Questions used in thematic interviews and the discussion guide were formulated in line with the study s theoretical background. Entrepreneurial approach is believed to enhance operative efficiency. The underlying thought is that increasing autonomy for individual units leads to commitment and engagement of the employees. Corporate governance aims both directly and indirectly at better service and returns for the owner. Market mechanism driven operations are also a way for municipal organisation to respond to contingency factors. Functional interaction promotes problem-solving and objective achievement in organisations, whereas dysfunctional communication systems are an obstacle for successful corporate governance and the implementation of strategies. The achievement of objectives can be further hindered by shortcomings in business competence on the part of owner s representatives and problems in substance competence on the part of the business or entire enterprise. To be fruitful, corporate governance requires changes to the structures and the culture of the organisation. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-6951-0 -
dc.subject Omistajaohjaus -
dc.subject strateginen johtaminen -
dc.subject kunnallinen liiketoiminta -
dc.subject kontingenssiteoria -
dc.subject systeeminen ohjausmalli -
dc.subject corporate governance -
dc.subject strategic management -
dc.subject municipal enterprise -
dc.subject contingency theory -
dc.subject systemic steering model -
dc.title Kaupunkien omistajaohjauksen tavoitteet ja toimeenpanon keinot -Tutkimus teknisen ja ympäristötoimen yhtiöistä ja liikelaitoksista -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-6952-7 -
dc.relation.numberinseries 1232 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1885 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 620 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2007-06-04 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Johtamistieteiden laitos | en=Department of Management Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot