Academic Staff Integration in Post-Merger Chinese Higher Education Institutions

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Cai, Yuzhuo -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:00Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:00Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7010-3 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67742
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, mitkä kulttuuriset tekijät vaikuttavat akateemisen henkilöstön integraatioprosessiin yhdistymisprosessin läpikäyneissä kiinalaisissa yliopistoissa. Tapaustutkimus kohdistuu kiinalaiseen maakuntayliopistoon, joka muodostettiin kymmenen vuotta sitten yhdistämällä kolme korkeakoulua. Nämä sijaitsivat samassa kaupungissa ja tarjosivat samankaltaista opettajankoulutusta. Kahden korkeakoulun akateeminen status ja organisaation ikä olivat samanlaiset, ja kummassakin saattoi suorittaa sekä ylempiä että alempia korkeakoulututkintoja, kun taas kolmannessa, organisaationa nuoremmassa korkeakoulussa, tarjottiin vain kolmevuotista, tutkintoon johtamatonta koulutusta. Tapaustutkimus koostui kahdesta osasta. Ensimmäisen osan muodosti pilottitutkimus, joka perustui syvähaastattelumateriaalin analysointiin. Tutkimuksen toisen osan muodosti kyselytutkimus ja sen pohjalta suoritettu tilastollinen analyysi. Laadullisesta pilottitutkimuksesta saatu intuitiivinen ja empiirinen ymmärrys sekä henkilöstön integroitumisen teoreettinen tarkastelu institutionaalisen organisaatioteorian viitekehyksessä johtivat keskeisten tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoiluun tutkimuksen jälkimmäisessä osassa. Määrällisen kyselytutkimuksen tuloksia käytettiin hypoteesien todentamisessa. Tämä tutkimus on osoittanut että institutionaalisen teorian viitekehys sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen tapaustutkimuksessa toimivat hyvin akateemisen henkilöstön integroitumisen kulttuurisia piirteitä tutkittaessa. Useiden akateemisen henkilöstön integroitumiseen vaikuttavien tekijöiden joukosta kolme tekijää voitiin empiirisesti osoittaa erityisen tärkeiksi. Nämä ovat kulttuuristen erojen vähäisyys, johtamisen läpinäkyvyys ja korkeakoulun arvoaseman (statuksen) parantaminen. Tutkimus myös osoittaa, että yhdistämistyyppi vaikuttaa akateemisen henkilöstön integraatioprosessiin. Sadat yliopistot Kiinassa ja muualla maailmassa ovat läpikäyneet yhdistymisprosessin. Siksi siitä, miten yhdistettävien korkeakoulujen henkilöstö voidaan onnistuneesti integroida synergian saavuttamiseksi, on tullut eräs keskeisistä korkeakoulujen johtamisen haasteista sekä yliopistojen että korkeakoulujärjestelmän tasolla. Tämän tutkimuksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset voivat toimia hyödyllisinä suuntaviivoina onnistuneille yhdistämisprosesseille. fi
dc.description.abstract The aim of this research was to discover the factors that affect academic staff integration in post-merger Chinese higher education institutions, especially the cultural dimension of that integration. The case study institution is a provincial university in China which was formed ten years ago through the amalgamation of three institutions. These institutions were located in the same city and offered similar programmes in teacher education and training. Two of them were similar in terms of academic strength and organisational age and had programmes leading to both undergraduate and postgraduate qualifications. The third was a much newer institution offering three year undergraduate non-degree programmes. The case study consists of two parts: a pilot study based on the analyses of in-depth interviews, and the other is based on the statistical analysis of survey questionnaires. The empirical understandings generated by the pilot qualitative investigation, as well as an interpretation of the phenomena of staff integration in a framework of institutional organisation theory led to the development of hypotheses concerning the central research problem. The quantitative study of survey data was used to test these hypotheses. The study has proved useful both within an institutional theory framework for understanding the cultural aspects of academic staff integration and through the combination of qualitative and quantitative research methods in the case study. The results indicated that among a number of possible factors affecting academic staff integration, three have been empirically identified as vital. These are cultural compatibility between the pre-merger institutions, transparency of management and school level upgrading. It was also shown that the type of merger could exert an impact on the success of academic staff integration. Currently, hundreds of universities and colleges in China and other countries have undergone their own merger processes. How to integrate the staff of pre-merger institutions successfully in order to achieve synergy has become a common challenge not only for the management of individual institutions,but also for entire higher education systems. The research findings may provide some useful guidelines for overcoming the challenges. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7000-4 -
dc.subject higher education -
dc.subject merger -
dc.subject integration -
dc.subject academic staff -
dc.subject culture -
dc.subject korkeakoulutus -
dc.subject yhdistyminen -
dc.subject integraatio -
dc.subject akateeminen -
dc.title Academic Staff Integration in Post-Merger Chinese Higher Education Institutions -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7010-3 -
dc.seriesname Higher Education Finance and Management -
dc.oldstats 1138 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 635 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 2007-08-31 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Johtamistieteiden laitos | en=Department of Management Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot