Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet paikallishallinnon palveluissa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kähkönen, Liisa -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:13Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:13Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7143-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67775
dc.description.abstract Väitöksen aihe käsittelee kuntasektorilla jo pitkään toteutettuja erilaisia markkinasuuntautuneita palvelujen ohjausmuotoja. Ajankohtaisen aiheesta tekee käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa teema on nostettu esille toiseen kertaan maamme kuntasektorin historiassa. Paljon huomiota ovat saaneet erilaiset tilaaja-tuottajamallit. Niiden lisäksi palvelusetelit ovat alkaneet yleistyä joissakin kunnallisissa palveluissa. Tutkimus käsittelee näiden mallien teoreettista pohjaa, näennäismarkkinoita. Tutkimuksessa pohditaan näennäismarkkinoiden tehokkuuteen liittyviä rajoitteita sekä teoriassa että käytännössä sekä kuntasektorin mahdollisuuksia näennäismarkkinoiden säilyttämiseen. Näennäismarkkinoita ei ole aina onnistuttu muodostamaan muun muassa siitä syystä, että palvelulle ei ole syntynyt todellista vaihtoehtoista tuotantoa. Muita rajoitteita aiheuttavat mm. julkisten ja yksityisten tuottajien erilainen markkina-asema toisiinsa nähden sekä julkisen tilaajan kyky tulkita palvelun käyttäjän tarpeita oikein. Toisaalta näennäismarkkinoilla voidaan onnistua joissakin tapauksissa poistamaan sellaisia ongelmia, joita esiintyy markkinoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi monopolin kontrollointi, palvelun tuottajiin ja palvelun laatuun liittyvän tiedon hallinta. Tutkimukset osoittavat, että kilpailun aiheuttama epävarmuus heijastuu tuottajaorganisaatioihin ja henkilöstöön heikentäen kokonaistehokkuutta, mikäli palvelujen tilaajan ja tuottajan välinen luottamus menetetään. Tilaaja-tuottajamallien luominen voi pahimmillaan kasvattaa organisaatiokustannuksia ilman, että sillä saavutetaan selkeitä hyötyjä. Tilanteissa, joissa markkinaistamisella voidaan saavuttaa hyötyjä, ongelmaksi voi muodostua näennäismarkkinoiden ylläpito. Se edellyttää aktiivista tilaajan toimintapolitiikkaa. Mahdollisuudet näennäismarkkinoiden säilyttämiseen kuntasektorilla rajoittuvat riittävän pitkiin sopimusjaksoihin, strategisesti oikein mitoitettuun kilpailuttamiseen sekä puitesopimusten ja palvelusetelin kaltaisiin ratkaisuihin. fi
dc.description.abstract The present research investigates, using concept analysis, the limitations to creating and the options for maintaining local quasi-markets. The idea of the research is to compress the theoretical discussion and empirical research of quasi-markets and to enhance it with four separate articles to provide a view of the concept of quasi-markets and its applicability to local government services. Quasi-markets may be understood as an intermediate form of hierarchy and markets. They are created when the public sector opens its service production to other providers by abandoning its monopoly and hierarchical way of producing services. Quasi-markets are established and maintained by the public sector, and the public sector is usually the subscriber, regulator and purchaser of the service. Services produced in quasi-markets usually implement the objectives of social profitability and welfare. There may be different kinds of competing providers in quasi-markets (for-profit and non-profit organisations, public and private). The user of the service does not normally pay for the service at the point of consumption; money flows between the (public sector) purchaser and provider. Quasi-markets may fail for several reasons. The first is failure in quasi-market formation, which refers to the fact that market formation in quasi-markets may fail because it is impossible to break monopolies in practice. Another question is classic market failure problems, which may affect quasi-markets, like any other markets. The institutional differences between public and private providers are so significant that it may be impossible to pursue a market-like situation. Quasi-market theory has been criticized for slack concept definition and a naïve comprehension of markets. The theory of quasi-markets sets criteria for efficiency, where the transaction costs in quasi-markets may not exceed the costs savings. However, what the transaction costs actually include is debatable. Organising costs are usually high but difficult to measurable. If the formation of quasi-markets is to solve such problems as market failure (like imperfect information, monopoly control), quasi-markets may be more efficient than using markets. The policy of the purchaser is the key element in maintaining quasi-markets (the use of competitive bidding, the length of the contract period, maintaining a public provider). en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7142-1 -
dc.subject näennäismarkkinat -
dc.subject markkinat -
dc.subject tehokkuus -
dc.subject kilpailu -
dc.subject quasi-markets -
dc.subject markets -
dc.subject efficiency -
dc.subject competition -
dc.title Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet paikallishallinnon palveluissa -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7143-8 -
dc.relation.numberinseries 1277 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1859 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 673 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Kunnallistalous - Local Public Economics -
dc.date.dissertation 2007-11-30 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Taloustieteiden laitos | en=Department of Economics and Accounting| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot