Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: Kannabisaktivistien näkökulma

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kekoni, Taru -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:20Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:20Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7151-3 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67793
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on Suomessa yleisimmin käytetyn laittoman huumausaineen, kannabiksen, käyttö sekä kannabiksen käyttöön kohdistuva yhteiskunnallinen reagointi ja reagointiin vastaamisen tavat. Aihetta tarkastellaan tutkimusta varten haastateltujen 36 kannabisaktivistin näkökulmasta. Haastatellut kannabisaktivistit ovat yhtä lukuun ottamatta myös kannabiksen käyttäjiä. Suhteessa suomalaisiin kannabiksen käyttäjiin yleisesti, haastatellut kannabisaktivistit ovat erityisiä siinä, että heille kannabiksen käytön ja käyttäjien yhteiskunnallinen asema näyttäytyy oman elämäntavan tai toiminnan kannalta henkilökohtaisesti tärkeänä asiana. Tutkimuksen näkökulma on suomalaisessa huumetutkimuksessa uusi. Tutkimuksen avulla pyritään valaisemaan sellaisia kannabiksen käyttöön ja sen yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä merkitysrakenteita ja toiminnan tapoja, jotka eivät ole päässeet mukaan rakentamaan kannabiksesta yleisesti maassamme vallitsevaa ymmärrystä. Tutkimus osallistuu yleiseen yhteiskuntatieteelliseen ja erityisesti sosiaalityön tieteelliseen keskusteluun tuottamalla uutta tietoa kannabiksen käytöstä, käyttäjistä ja heidän suhteestaan yhteiskuntaan. Samalla tutkimus osallistuu marginaalin tutkimuksen keskusteluihin siitä, kuinka marginaalia tuotetaan ja millä tavoin leimaamiseen on (laittoman huumausaineen käyttäjänä) mahdollista vastata. Metodologisesti tutkimuksessa esitellään erilaisia laadullisia analyysimenetelmiä yhdistävä tutkimuksen tekotapa, jossa korostetaan tutkimushenkilöiden oman äänen ja autenttisen kerronnan esille pääsyä. Tutkimustulosten mukaan kannabisaktivistit liittävät kannabiksen käyttöön myös sellaisia ideologisia ja välineellisiä merkityksiä, jotka ovat kaukana siitä yhtäältä nuorten kokeilullisen käytön tai toisaalta päihteiden ongelmallisen sekakäytön viitekehyksestä, joihin kannabiksen käyttö yleensä Suomessa liitetään. Tällaisia merkityksiä ovat kannabiksen lääkekäyttöön ja sen käyttöön uskonnon tai elämäntavan kautta liitetyt merkitykset. Yhteiskunnallisten toimijoiden (kuten poliisi-, tulli- ja oikeusviranomaisten, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä median ja valtaväestön) suhtautuminen kannabiksen käyttöä kohtaan on kannabisaktivistien näkökulmasta stereotypioihin ja kategorisointiin perustuvaa ja asettaa kannabiksen käyttäjät osaksi ongelmallista "huumeiden käyttäjien" ryhmää. Tämän suhtautumisen myötä yhteiskunnalliset toimijat työntävät kannabiksen käyttäjiä marginaaliin, ulottumattomiin tai näkymättömiin yleisiltä yhteiskunnallisen toiminnan alueilta. Kannabiksen käyttäjät vastaavat tähän voimakkaasti marginalisoivaan yhteiskunnalliseen reagointiin kolmella eri tavoin. He voivat pitää käyttönsä tarkasti vain tietyn lähipiirin tiedossa ja vaieta siitä täysin muissa yhteyksissä (yksityiset neuvottelut). Toisaalta kannabiksen käyttäjät voivat vetäytyä omia arvojaan paremmin vastaaviin kulttuurisiin keskuksiin (kulttuuriset neuvottelut). Kolmanneksi he voivat tuoda kannabiksen käytön yhteiskunnalliseen asemaan liittämänsä uudelleenmäärittely-yritykset näkyvästi esille kannabisaktivismin avulla (yhteiskunnalliset neuvottelut). Tällaisilla yhteiskunnalliseen reagointiin vastaamisen tavoilla kannabiksen käyttäjät pyrkivät tuottamaan uudenlaisia, yhteiskunnassa vallitsevista käsityksistä poikkeavia määrittelyjä kannabiksen käytöstä. Samalla he vastustavat yhteiskunnallisen reagoinnin heille tuottamaa marginaalista asemaa. Tutkimustulosten toivotaan omalta osaltaan monipuolistavan kannabiksen käyttöön liittyvää yhteiskunnallista keskustelua maassamme. Kannabikseen kuten muihinkin laittomiin huumeisiin ja niiden käyttöön liittyvä puhumattomuuden kulttuuri aiheuttaa sen, että kannabiksen käytöstä ja sen yhteiskunnallisesta asemasta käydään Suomessa hyvin vähäisissä määrin julkista keskustelua. Keskusteluun mukaan ei pääse juuri muu kuin virallisesti hyväksytty näkökulma kannabiksen käytöstä ja sen aiheuttamista riskeistä. Tämä vaikuttaa osaltaan niin valtaväestön kuin viranomaistenkin näkökulmiin ja käsityksiin kannabiksen käytöstä ja käyttäjistä. Kannabiksen käyttäjien yksilöllisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkitysrakenteiden esiintuomisen toivotaan virittävän keskustelua myös siitä, miten kannabiksen käyttöön mahdollisesti liittyviin ongelmiin kyettäisiin tämänhetkisiä käytäntöjä paremmin vastaamaan esimerkiksi päihdehoidon tai muun sosiaalisen tuen käytännöissä. fi
dc.description.abstract The use of cannabis, societal reaction and responses to it: The perspective of cannabis activists Cannabis is the most widely used illegal drug in Finland. The legal position of cannabis differs between countries and the use of cannabis both for recreational and medical purposes, like that of other useful properties of hemp, is a subject of lively international debate. In Finland there prevails an established public and official interpretation of cannabis as an illegal drug, accordingly placing its use and its users in a certain marginalised position. However, the position of cannabis in society, more than that of other drugs, has been subject to attempts at a redefinition which may be evinced by individuals (cannabis activists), user organisations or others considering the subject important to society. The purpose of these attempts at a redefinition is to present cannabis as a less deleterious or more useful intoxicant than it has generally been understood to be in our society. This study concerns cannabis use, the reaction of society and the rejoinders of 36 cannabis activists interviewed for the study. The analysis of the interview data combines the analysis of narratives and Grounded Theory qualitative typologisation of the material. The theoretical frame of reference of the research rests on the conceptual framework of deviance and marginality research, supplemented by the conceptual framework of culture research and the research of movements in society. Cannabis activists associate the use of cannabis with ideological and instrumental meanings (such as medicinal use and way of life), which are remote on the one hand from experimental use among young people, and on the other from the frame of reference pertaining to the problematic use by polydrug users, to which the use of cannabis is usually linked in Finland. In the eyes of cannabis activists, Finnish society appears as an operating environment given to marginalising cannabis users. The attitude of actors in society and the mainstream population towards the use of cannabis is characterised by a stereotyping classification of cannabis users among the group of problematic drug users, and thus they are labelled as troublesome members of society. With such an attitude actors in society push cannabis users to the margins, out of reach and out of sight of the general areas of societal activity. This strong reaction on the part of society has an effect on the response among cannabis users and on the formation of cannabis use habits in Finnish society. Cannabis users respond to the reaction using individual negotiations by restricting knowledge of their habit to a close circle, and not divulging it in other connections, by withdrawing through cultural negotiations to cultural centres more receptive to their own values and through societal negotiation bringing their attempts at the redefinition of the societal position of the use of cannabis to the fore by means of cannabis activism. Responding to such a reaction in society in such a way, the cannabis activists endeavour to generate novel definitions of the use of cannabis which depart from the dominant conceptions and to resist the marginal position assigned to them by the reaction of society. The study participates in the general social scientific discussion, notably that in social work, by presenting new knowledge about the use of cannabis, the users and their relation to society. The study likewise participates in the marginal research discussion as to how the marginal is produced and in what ways people respond to labeling and being pushed to the margins. It might be hoped that the research findings would serve to broaden the discussion in society regarding the use of cannabis and give rise to a discussion as to how the views of cannabis activists themselves could be taken better into account and utilised, for example in the operating culture of social work. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7150-6 -
dc.subject kannabiksen käyttö -
dc.subject kannabisaktivismi -
dc.subject yhteiskunnallinen reagointi -
dc.subject marginaali -
dc.subject neuvottelut -
dc.subject use of cannabis -
dc.subject cannabis activism -
dc.subject societal reaction -
dc.subject marginal -
dc.subject negotiations -
dc.title Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: Kannabisaktivistien näkökulma -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7151-3 -
dc.relation.numberinseries 1281 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1896 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 677 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Sosiaalityö - Social Work -
dc.date.dissertation 2007-12-14 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos | en=Department of Social Policy and Social Work| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot