Essays on the Measurement of Economic Growth

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Ruoho, Seppo -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:24Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:24Z
dc.date.issued 2008 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7193-3 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67805
dc.description.abstract Kansantaloustiede on formaalinen tiede, mutta se ei ole luonnontiede tai teknologiatiede. Tämän johdosta teoreettisten käsitteiden yhteys empiiriseen mittaamisen on sopimussidonnaisempi kuin täsmällissä tieteissä. Taloudellisen kasvun mittaaminen perustuu kolmeen käsitejärjestelmään: tuotannon rajat ja arvon määrittelevät taloudelliset teoriat, kansantalouden tilinpitojärjestelmät ja lopuksi hinta- ja määräindeksimenetelmät, joiden avulla tuotannon reaalinen määrä ja kasvu lasketaan. Tutkimus koostuu neljästä esseestä. Ensimmäinen käsittelee historiallis-metodologisesta perspektiivistä talouden volyymin ja kasvun mittaamiseen liittyviä taloudellisia teorioita sekä tilinpidon ja erityisesti kansantalouden tilinpidon käsitteellistä kehitystä. Toinen essee tarkastelee reaalikasvun mittaamiseen käytettävien indeksijärjestelmien formaalisia perusteita. Kolmas essee selvittää taloudellisen kasvun mittaamiseen liittyvää talousteoriaa Neuvostoliitossa 1918-1990. Neljäs essee on tapaustutkimus, jossa kolmen ensimmäisen esseen teoreettisiin kehyksiin perustuen vertaillaan neuvostoliiton virallisia kasvulukuja 1960-90 läntisiin ja Neuvostoliittolaisiin vaihtoehtoisiin kasvututkimuksiin. Eri talousjärjestelmissä käytetyt kansantalouden tilinpidon ja indeksimetodit ovat formaalisesti samankaltaisia. Tuotannon rajan määrittely ei ole ongelma koska käytetyt tilastolliset järjestelmät YK:n ja OECD:n SNA sekä suunnitelmatalouksien MPS voidaan mukauttaa kumpaankiin järjestelmään. Sensijaan erilaisten hinnanmuodostusjärjestelmien vaikutusta ei voida yksikäsitteisesti tehdä yhteismitalliseksi. Empiirinen lopputulos on se, että vaihtoehtoiset kasvututkimukset antavat yhtenäisen ja selvästi virallisesta eroavan kuvan Neuvostoliiton taloudellisesta kasvusta. Puhdas indeksiteoria olettaa että tuotteiden laatu ei muutu. Tuotteiden laatumuutoksen huomioonottaminen aiheuttaa suurimmat erot OECD:n SNA:n ja suunnitelmatalouksien MPS:n välillä. Vaihtoehtoisten tutkimusten konsensuksen mukaan vähintään puolet Neuvostoliiton virallisesta vuosittaisesta laatumuutoksen aiheuttamasta kasvusta oli piiloinflaatiota. Toisin sanoen 1960-1990 laatumuutoksen aiheuttama kasvuvaikutus Neuvostoliitossa oli välillä 0-0.75% 1960-90. Täsmällinen arvio edellyttää historiallista otostutkimusta OECD:n laatukriteerein neuvostoliittolaisista aikasarjoista. fi
dc.description.abstract Economics is a formal discipline, but it is not a natural or engineering science. Hence, the connection between theoretical and operational concepts is more convention based than in the precise sciences. The measurement of economic growth is based on three theoretical systems: economic theories concerning the boundary and value of production, national accounting systems as well as price and volume index methodologies. This study consists of four essays. The first is a retrospective review of related economic theories and national accounting systems. The second essay analyzes the formal properties of economic indexes. The third essay is about Soviet economic theory and the measurement of economic growth. The last essay is a comparative case study on Soviet economic growth in 1960-90. Formally, the main national accounting systems the Western SNA and the MPS of the planned economies are rather similar. Both measures may be applied on any modern economic system. From the comparative point of view, it is clear that there is no unique way to even out the effects of different valuation systems: market prices and planned prices. The empirical concluding hypothesis is that the picture of Soviet economic growth given by alternative Western and Soviet growth studies is fairly uniform and distinct from the Soviet official record. Pure index theory assumes that counting commodities or measuring the volume of continuous production flow is not a problem because the physical characteristics of products and production do not change. Thus, the alternative consensus concerns pure volume growth. In all countries statistical methodology has somehow to solve the problem of improving product quality. In 1960-1990 the official average annual quality contribution component was about 1.5% in the Soviet MPS system. The agreement among the alternative Western and Soviet measurements of economic growth is that at least one half of this figure consists of hidden inflation. Index methodologies and national accounting systems are fairly standardized. Quality adjustment of price and volume indexes is, however, much more ad hoc. A satisfactory assessment of the contribution of quality to Soviet economic growth requires a sample based check with the OECD and SNA standards of the Soviet national accounting data. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7192-6 -
dc.subject economic growth -
dc.subject economic indexes -
dc.subject Soviet economy -
dc.title Essays on the Measurement of Economic Growth -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7193-3 -
dc.relation.numberinseries 1288 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1163 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 689 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Kansantaloustiede - Economics -
dc.date.dissertation 2008-01-25 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Taloustieteiden laitos | en=Department of Economics and Accounting| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot