Kaupungit symbolitaloudessa. Merkkien vaikutus mielikuvaan tulevaisuuden kaupungeista

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Helenius, Leena -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:41Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:41Z
dc.date.issued 2008 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7323-4 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67860
dc.description.abstract Kaupungin symbolitalous tuottaa mielikuvia käsityksiä, näkemyksiä, illuusioita sekä tulevaisuusvisioita kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta. Kaupunkitalous, kaupungin hallinto sekä kaupallisuuden muoto vaikuttavat symbolitalouden olemukseen, samoin siihen vaikuttaa kaupungin kulttuurinen ja sosiaalinen elämä sekä kaupungin fyysiset ominaisuudet. Edellä mainitut muodostavat kukin merkkejä, symboleita, myyttejä ja tarinoita, jotka vaikuttavat kaupunkimielikuvan lisäksi kaupungin markkinoitavaan imagoon. Kaupunkien symbolitalouden olemukseen kuuluu sen kertominen, kenellä on oikeus olla näkyvillä kaupunkimaisemassa ja kuka kuuluu kaupunkiin. Symbolitalouden merkkien ja symbolien tarkastelu avaa kaupungin mielikuvan muodon ja sisällön arvioitavaksi. Myös kaupunkikehittämisen ja kaupunkilaisuuden taustalla olevat arvot ja merkitykset paljastuvat symbolitalouden tarkastelun kautta. Symbolitalouden muodostamissa mielikuvissa on havaittavissa kaupungin tulevaisuuden suunta ja niiden tarkastelu paljastaa, kenelle ja minkälaiseksi kaupunkia kehitetään. Tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia tulevaisuuden kaupungeista niiden symbolitaloudellisen olemuksen kautta. Tarkasteltavana aineistona olivat 1980-2000-luvuilla valmistuneet elokuvat, Turun ja Tampereen yritys- ja investoijamarkkinointiaineisto, 1900-luvun suomalainen kuvataide sekä kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Tulevaisuusmielikuvat olivat ristiriitaisia: kaupunkia on pidetty viime vuosisadan kuluessa sekä suurena lupauksena että uhkana sen asukkaiden ihmisarvolle ja elämän rikkaudelle. Aineistoista nousi esille erilaisia arvovalintoja, joiden pohjalta tulevat kaupungit muodostuvat: ekologinen ja monikulttuurinen kaupunki sisälsivät eettisiä ja moraalisia arvoja; rappion kaupunki arvottomuutta ja päämäärättömyyttä; suljettu kaupunki ja teemakaupunki puolustivat syrjiviä tavoitteita; ja niin edelleen. Aineistoissa ihannoitiin kaupunkien tietoista kehittämistä, kaupungin käyttäjien eli asukkaiden valikointia sekä tarkoituksellisen kaupunkimuodon luomista. Aineistojen symbolitaloudellinen tarkastelu antoi materiaalia päätutkimusongelmaan eli sen selvittämiseen, miten mielikuva kaupunkiympäristöstä muodostuu. Tutkimuksen antina on kaupunkimielikuvan muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, kun lähtökohtana on oletus siitä, että yksilö havaitsee, tulkitsee ja ymmärtää kaupunkiympäristössä sijaitsevia merkkejä paitsi yksilöllisten myös kulttuuristen linssien lävitse. Yksilöllisiä tekijöitä ovat intressit, emootiot ja rationaalisuudet sekä yksilöllinen elämäntilanne, -kokemukset ja -historia. Yksilö ei ole vapaa kulttuurisista, sosiaalisista, ammatillisista tai muista sidoksistaan, vaan myös ne vaikuttavat tapoihin ymmärtää havaitsemaansa ja kokemaansa. Yksilön tapa tulkita kaupunkiympäristöään on merkityksellinen, sillä se ohjaa yksilöllisten valintojen tekemistä, yksilön sopeutumista kaupunkiyhteisössä toimimiseen sekä kokemisen sisältöä. Tutkimus on monipuolistanut kaupungin symbolitalouden käsitettä. Symbolitalous ei ole pelkästään kaupallisen toiminnan muodostama kaupunki, vaan se on koko sosiaalinen, kokemuksellinen ja aistittava kaupunki. Symbolitalous-ajattelun avulla voidaan huomioida erilaiset tavat tulkita kaupunkia ja suunnata toimia ristiriitojen lieventämiseen. Erilaiset arvot ja päämäärät risteilevät kontrolloimattomasti kaupunkien symbolitaloudessa ja tämä kasvattaa tarvetta luoda merkkejä ja symboleita, jotka välittävät myös yhteisöllisiä merkityksiä ja arvoja. Kaupunkitila on puite tarkoituksellisen toiminnan ja hyvän elämän kokemisympäristöksi, ja kaupungin symbolitalouden tulisi tukea tätä tehtävää. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi kaupunkimarkkinoinnissa. Symbolitalous-ajattelu antaa välineitä kaupunkimielikuvien ja -imagojen luomiseen tunnistamalla mielikuvan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden avulla voidaan merkityksellistää merkkien luomisen tarve, niiden muodostamisen tavat sekä niiden viittaussuhteiden esiintuominen. Käytetyt käsitteet: intressi, merkki, symboli, merkin tuottaminen ja mielikuva ovat osa kohderyhmäajattelua. Kaupunkimarkkinoinnissa, kuten symbolitalous-ajattelussakin, tulee kiinnittää huomiota merkkien tuotettuun muotoon, niiden tunnistettavuuteen sekä niiden merkityksen jatkuvuuteen. Tutkimustuloksia voidaan käyttää myös mielikuvien purkamiseen esimerkiksi kaupunkimarkkinoinnin arvioinnissa tai yksilötasolla kaupunkiympäristön tarkastelussa. Mielikuvien purkaminen auttaa havaintojen ja illuusioiden arvioinnissa sekä niiden tekijöiden erottelemisessa, jotka vaikuttavat mielikuvien taustalla. Yksilöt ovat merkkien vaikutuksen alaisena jatkuvasti ja nämä merkit ovat muiden ihmisten lähettämiä: mihin tulee uskoa; mitä asioita tulee hyväksyä tai vältellä; mitä tehdä tai olla tekemättä. Purkamisen tavoitteena on selvittää, kenen tai keiden tulkinnasta ja arvoperustasta on kyse. Selvittämällä, kenen mielikuvasta on kyse, selviää myös se, mihin mielikuvan avulla pyritään. fi
dc.description.abstract Cities in the Era of the Symbolic Economy. The Effect of Perceived Signs on Images of Future Cities. The purpose of this study is to explore images of future cities and the process through which these images are formed. In its background lies the notion that cities are formed by a myriad of signs. Buildings, streets, residents, and city art are, for example, among the signs that reveal the characteristics of a particular city. The images of future cities are examined in five articles published in various journals. Each article scrutinizes different materials: images of future cities in the movies made between the 1970s and the 21st century, images of future cities in Finnish visual arts and different types of future cities presented in scientific literature as well as images represented in the marketing brochures produced by the Cities of Turku and Tampere and aimed at investors and entrepreneurs. The research design followed in the study employs the methods of classification and description. In the article exploring movies the different future images of cities vary from The Extra-Terrestrial City and Machine Cities to The City of Complete Devastation. In the six pictures created by six Finnish visual artists, the depicted future cities vary from The City of Bureaucracy to The City of Smile. The different future cities found in scientific literature are, for example, The Ecological City, Gated Communities, and The Theme City. Marketing brochures are studied by employing content analysis; the aim is to compare the presented development programmes to the images and photos shown in the brochures. The images of future cities reveal how human action in cities will change and what the meaning and the form of a city will be in the future. Developing the intentional cities, selecting and controlling their residents, and creating the intentional form of a city seem to be idealized in the studied materials. The emerged images are contradictory, however; in the last century, the city has been considered to be both a great promise and a threat to the dignity of human beings and the wealth of life. Exploring the images of future cities clarifies the main research question of what factors and elements affect the formation of images of cities. The summary article provides answers to this research question and, as a result of the study, presents a model of the effects of signs on the formation of images of cities and a view of the hierarchical order of the image formers. The mental images of cities are formed through various signs perceived in the city, signs whose meaning is revealed through interpretation and decoding. The formation of mental images is affected by such subjective factors as, for example, a stock of mental images and personal interests. It is also affected by inter-subjective factors such as shared values, culture and occupational groups. Images of cities have an impact on individuals ideas of the current and future state of the cities as well as on their possibilities and opportunities residing in the cities. The theoretical framework for this dissertation is derived from regional studies, semiotics, and future studies. Semiotics, especially Peircean semiotics, is used to study the factors affecting image formation, as well as future studies to characterize the images of the future. In this study the city is considered to be the source of images in the symbolic economy. The city is looked at by analysing the factors that define the city space, its signs and symbols and by investigating the power of their makers and creators over defining the prevailing collection of the signs of the city. This dissertation identifies and names the factors that affect the formation of the symbolic economy of cities by applying image theory and sign theory. It associates the formation of images to the knowledge of what kind of impact the symbolic economy of cities has on individuals. At present the symbolic economy of cities is a cultural-economical phenomenon in which the collection of signs tells us who belongs in the city and who is shut out. This status- and elitism-oriented, middle-class concept should be broadened in such a way that it becomes more pluralistic and more community-centred. The study aims to describe the demands that the notion of the symbolic economy poses for building and governing the city images when the formation of images of future as well as shared meanings and values in the community are mediated by means of the symbolic economy of a city. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7322-7 -
dc.subject mielikuva -
dc.subject merkki -
dc.subject kaupungin symbolitalous -
dc.subject kaupunkikuva -
dc.subject tulevaisuuskuva -
dc.subject mentalimage -
dc.subject sign -
dc.subject symbolic economy of cities -
dc.subject image of a city -
dc.subject image of the future -
dc.title Kaupungit symbolitaloudessa. Merkkien vaikutus mielikuvaan tulevaisuuden kaupungeista -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7323-4 -
dc.relation.numberinseries 1316 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1137 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 726 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Aluetiede - Regional Studies -
dc.date.dissertation 2008-06-13 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Yhdyskuntatieteiden laitos | en=Department of Regional Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot